Konular

TEKNOLOJİK ÜRÜN (TEKNO YATIRIM) HİBE DESTEKLERİ

Sanayiye yönelik olarak ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projeleri Hibe destek kapsamına alınmıştır.Konu ile ilgili 29.04.2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği” Yayınlanmıştır.Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bakanlık cari yıl içerisinde peryodik aralıklarla bu destekleri kullandırmaktadır.*

Buna Göre;

A-Program kapsamında desteklenmesi planlanan hedef sektörler:
1. Yurtiçi veya yurtdışında, kamu ya da özel fonlar ile desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projelerini başarıyla sonuçlandıran gerçek ya da tüzel kişiler
2. Yurtiçi veya yurtdışında, özkaynaklarını kullanarak Ar-Ge faaliyeti yürüten ve sonucunda patent alan gerçek ya da tüzel kişiler
3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan ve bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetini başarıyla sonuçlandıran tüzel kişiler

*Büyük işletmeler, makine ve teçhizat desteğinden,*Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz desteklerinden,*Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.

B-Program 3 ana hibe destek unsurundan oluşmaktadır:
-Makine ve teçhizat desteği
-Kredi faiz desteği
-İşletme gider desteği

-Makine ve teçhizat desteği
(1) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir. Yatırım harcamaları üzerinden işletmelere en fazla aşağıdaki oranlar kadar geri ödemesiz destek (hibe) sağlanır.

a) İthal alımlarda;
Büyük işletmelere % 10
Orta büyüklükteki işletmelere % 30
Küçük işletmelere % 40

b) Yerli alımlarda
Büyük işletmelere % 20
Orta büyüklükteki işletmelere % 40
Küçük işletmelere % 50

(2) Yatırıma konu makine ve teçhizat, üreticisinden veya tedarikçisinden satın alınması halinde desteklenir.
(3) Başvuru sahibi işletmeler her bir yatırım projesine konu teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir.
(4) Yerli makine ve teçhizat alımlarında, belirtilen destek oranlarının uygulanabilmesi için yatırımcının gerekli makine ve teçhizatı, “Yerli Malı Belgesi”ne sahip Türkiye’deki makine ve teçhizat üreticilerinden veya tedarikçilerinden satın alması gerekir.

(5) 1. fıkrada belirtilen oranlar, ana makine ve teçhizat ile yardımcı makine ve teçhizat harcamalarında uygulanır. Yatırım harcamalarından; montaj, taşıma ve sigorta ile fizibilite raporu giderleri için ise; 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanır.

-Kredi faiz desteği
(1) Yatırım projelerinde 50.000.000 TL’ye kadar olan yatırım harcamaları desteklenir.
(2) Yatırım harcamalarına yönelik aracı kurumlardan alınacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredisi için geri ödemesiz faiz desteği sağlanır.
(3) Faiz desteği, Bakanlıkça belirlenen puan esas alınarak sağlanır.
(4) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için alınacak kredinin faizine, belirlenen puanın tamamı kadar destek sağlanır.
(5) Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’nin üstünde olan yatırım harcamaları için alınacak kredinin faizine, belirlenen puanın yarısı kadar destek sağlanır.
(6) İşletmelere sağlanacak faiz destek üst limiti 10.000.000 TL dir.
(7) Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletmelere ek süre verilmez.
(8) Makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz destek unsurlarının her ikisinden de yararlanmak isteyen işletmenin, öncelikle makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanmış ve tamamlama belgesini almış olması şarttır.
(9) Yalnızca kredi faiz destek unsurundan yararlanan işletme, makine ve teçhizat destek unsurundan yararlandırılmaz.
(10) Makine ve teçhizat destek unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan işletmenin, yatırım proje tutarının geri kalan kısmına yönelik kredi faiz desteğinden yararlanabilmesi için; sözleşme tarihinden itibaren yatırımını 36 ay içinde tamamlamış ve bu süre içinde başvurmuş olması şarttır. Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren yatırımını tamamlayıncaya kadar geçen süre, destekleme süresi olan 36 aydan düşülür ve geriye kalan süre kadar kredi faiz desteğinden yararlandırılır.

-İşletme gideri desteği
1. Kira gideri desteği
(1) İşletme tarafından sözleşme yapılarak teknolojik ürünün üretilmesi amacıyla kiralanan kapalı alan/alanların yıllık net kira bedeli üzerinden (KDV/Stopaj ve ortak giderler hariç) en fazla %75 oranında destek sağlanır. Kira kontratlarında veya sözleşmelerinde belirlenen bedellerin yanı sıra, yatırımın yapıldığı bölgedeki ortalama kira rayiç bedelleri de dikkate alınır.
2. Enerji gideri desteği
(1) İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait yıllık fatura tutarları üzerinden en fazla %75 oranında destek sağlanır. Desteklenecek enerji giderlerinin üretim amaçlı olması esastır. İdari bina, depo, sosyal tesis ve buna benzer alanlara ait enerji giderleri desteklenmez.
3. Personel gideri desteği
(1) İşletmenin yöneticileri ve ortakları ve bunların 1. derece yakınları (eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğu) dışında istihdam edilen yıllık çalışan personel sayısı kadar, başvuru tarihindeki o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarının %75’i oranında destek sağlanır. Ayrıca Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi şartıyla işletmeye; bu personelin maaşının her yıl için o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, Komisyonun destek karar tarihinden başlayarak 31/12/2023 yılına kadar destek sağlanır.

-Programın Destek Süreleri;
*Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir),
*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.

-Sağlanacak Destek Üst Limitleri
*Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL

-Desteklenen Harcama Kalemleri
*Ana makine ve teçhizat bedelleri
*Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
*Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
*Montaj giderleri
*Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri

Sonuç: Tekno yatırım ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir. Yatrımcılar yüksek ileri teknoloji ürün yatırımlarına ilişkin olarak alternatif destek türü olarak öncelikli yatırımlar kapsamına alınan 5. bölge teşviklerinden de yararlanabilirler. Teknoyatırımın destek Süreçleri*Proje Başvurusu *Ön Değerlendirme *Değerlendirme *Sözleşme *İzleme *Sonuçlandırma *Desteğin Ödenmesi şeklinde gerçekleşmektedir.Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Sonrasında, yerinde ziyaretler yoluyla ön inceleme aşaması tamamlanır ve başvuru, Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlanır.Bakanlıkça desteklenmesine karar verilen yatırım projeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme arasında yapılan sözleşme tarihi itibariyle başlar.

 • YÜKSEK TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİ
  Nace Kodu- Sektör Adı
  21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
  21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
  21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
  21.10.01 Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)
  21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
  21.20 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı
  21.20.01 Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.) Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril
  21.20.02 cerrahi katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.)
  21.20.03 Hayvan sağlığına ilişkin tıbbi ilaçların imalatı Diğer eczacılık müstahzarlarının imalatı (antiserumlar, panzehirler, aşılar,
  21.20.04 hormon ve spermisit esaslı kimyasal kontraseptik müstahzarlar, diyagnostik reaktifleri ve diğer eczacılık müstahzarları) (hayvan sağlığı için olanlar dahil)
  26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
  26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı 26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal,
  26.11.4 röle, mikro anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalatı Katot ışınlı görüntü tüpleri, televizyon kamerası tüpleri ve magnetronlar,
  26.11.5 klistronlar, mikrodalga tüpleri ve diğer valf tüplerinin, LCD ve plazma TV panelleri ve göstergelerin imalatı
  26.11.06 Çıplak baskılı devre kartlarının imalatı
  26.11.90 Bys. diğer elektronik bileşenlerin imalatı
  26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
  26.12.01 Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü, denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.)
  26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
  26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
  26.20.01 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
  26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
  26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı
  26.30.02 Radyo ve televizyon stüdyoları ve yayın teçhizatları ile radyo ve televizyon iletim cihazlarının imalatı (tv kameraları ve baz istasyonları dahil)
  26.30.03 Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn: uzaktan kumanda cihazları)
  26.30.05 Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz taşıtlarının antenleri)
  26.30.06 Kablolu ve kablosuz telefon, cep telefonu, kablolu görüntülü telefon, çağrı cihazı ve faks cihazı imalatı (telesekreter imalatı dahil)
  Merkezi iletişim santral donanımları ile sayısal veya analog telefon-telgraf
  26.30.08 santrallerinin ve ağ geçitleri, köprüleri, yönlendiricileri gibi veri iletim donanımlarının imalatı (mors veya mors tipi kaydedici ve anahtarlar dahil)
  26.30.09 Hırsız ve yangın alarm sistemleri ve kapı konuşma sistemlerinin (diyafon) (görüntülü olanlar dahil) imalatı (motorlu kara taşıtları için alarm sistemleri hariç)
  26.30.10 Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi/yeniden oluşturulması için kullanılan diğer makinelerin imalatı (alıcısı/vericisi bulunan telgraf, teleks cihazları ile anahtarlama ve yönlendirme cihazları dahil)
  26.30.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iletişim ekipmanlarının imalatı
  26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
  26.40 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
  26.40.08 Ses ve görüntü oynatıcı ve kaydedicileri, ev tipi video kameralar ve diğer görüntü kayıt veya görüntü çoğaltma cihazlarının imalatı
  26.40.09 Radyo ve televizyon imalatı (taşıtlarda kullanılanlar dahil)
  26.40.10 Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalatı
  26.40.11 Monitörler ve projektörlerin imalatı (bilgisayar gibi bir otomatik veri işleme sisteminde kullanılmayanlar)
  26.40.12 Video oyun ve konsollarının (televizyonla kullanılanlar ve kendi ekranı olanlar) imalatı
  26.40.90 Bys. tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
  26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
  26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
  26.51.02 Dedektör imalatı (yeraltı kaynakları, maden, mayın, güvenlik kontrol, radyasyon vb. dedektörleri)
  26.51.03 Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücünü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç)
  26.51.04 Hız ve mesafe ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (taşıt hız göstergesi, takometre, taksimetre vb.)
  26.51.05 Isı ve sıcaklık ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (termometre, termostat, pirometre vb.)
  26.51.06 Işık, ışın ve renk ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (polarimetre, kolorimetre, refraktometre vb.)
  26.51.07 Meteorolojide kullanılan alet ve cihazların imalatı
  26.51.08 Yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının ve radar cihazlarının imalatı (hava, kara ve deniz taşımacılığında kullanılanlar dahil)
  Hava, sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme ve
  26.51.09 kontrol etme için kullanılan aletlerin imalatı (hidrometre, debimetre, barometre, higrometre vb.)
  26.51.10 Gaz, sıvı veya elektrik üretim veya tüketim sayaçlarının imalatı
  26.51.11 Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil)
  26.51.12 Laboratuvar, kuyumculuk vb. yerlerde kullanılan hassas tartıların imalatı
  26.51.13 Sanayide kullanılan işlem kontrol amaçlı teçhizatların imalatı
  26.51.14 Telemetreler, teodolitler ve diğer arazi ölçümü, hidrografik, oşinografik, hidrolojik veya jeofizik alet ve cihazlarının imalatı
  26.51.15 Seyrüsefere yardımcı telsiz cihazları ile uzaktan kumandalı kontrol cihazlarının (roketler, füzeler, makineler vb) imalatı
  26.51.90 Bys. ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol aletleri ile milometreler, pedometreler, stroboskoplar, monostatlar, kumpaslar, spektrometreler dahil)
  26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı
  26.52.03 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar ve kol saati makineli zaman ayarlı anahtarların imalatı (vardiya saati vb.)
  26.52.04 Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunların makinelerinin, kasalarının ve diğer parçalarının imalatı (kronometreler ve taşıtlar için gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler dahil)
  26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
  26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
  26.60.01 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro- kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.)
  26.7 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
  26.70 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı
  26.70.11 Objektif merceği, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik mercek, prizma, ayna ve diğer optik elemanlar ile dürbün, optik mikroskop, optik teleskop ve diğer astronomik aletler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı
  26.70.12 Mikrofilm, mikrofiş ve diğer mikroform okuyucuların imalatı
  26.70.13 Sinematografik kameraların ve projektörlerin, diyapozitif (slayt) ve diğer projektörlerin imalatı
  26.70.16 Fotoğraf makinesi imalatı (dijital, anında görüntü basan, dokümanların mikrofilm, vb. üzerine kaydedilmesinde, deniz altında, hava fotoğrafçılığında, adli tıp veya kriminolojik laboratuvarlarda, vb. kullanılanlar)
  26.70.19 Flaş lambaları, fotografik agrandisörler (büyütücüler), fotoğraf laboratuvarları için cihazlar, negatoskoplar (ince ışıklı panel), projeksiyon ekranları, likit kristal cihazlar ile lazerlerin (lazer diyotlar hariç) imalatı
  26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
  26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı
  26.80.01 Boş manyetik ses ve görüntü kaset bantlarının imalatı (plak dahil)
  26.80.02 Manyetik şeritli kartların imalatı (boş telefon kartı dahil)
  26.80.03 Boş CD, DVD, disket, mavi ışınlı (blu-ray) disk, vb. ürünlerin imalatı (disk üretimi için kullanılan kalıp (matris) ve master dahil)
  26.80.90 Bys. manyetik ve optik ortamların imalatı
  30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
  30.3 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
  30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
  30.30.01 Helikopter imalatı (helikopter veya helikopter motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil)
  30.30.02 Hava taşıtı parçalarının imalatı (uçak gövdesi, kanatları, kapıları, kumanda yüzeyleri, iniş takımları gibi ana montaj parçaları, pervaneler, helikopter rotorları, motorlar, turbo jetler, turbo pervaneli motorlar vb. ile bunların parçaları)
  30.30.03 Sıcak hava balonu, zeplin, planör, delta kanatlı planör ve diğer motorsuz hava araçlarının imalatı
  30.30.04 Uçak ve benzer hava taşıtlarının imalatı (uçak veya uçak motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu ve değiştirilmesi dahil)
  30.30.05 Yer uçuş eğitim cihazları ve bunların parçalarının imalatı
  30.30.06 Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı
  30.30.07 Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı
  30.30.08 Hava taşıtları ve uzay araçlarında kullanılan koltukların imalatı
  59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
  59.1 Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri
  59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
  59.11.03 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)
  59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
  Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-
  59.12.01 görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)
  59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri
  Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri (film hakları
  59.13.02 ve gelirleri için lisanslama hizmetleri, çalışmaların gösterimi, yayımlanması ve kiralanması için izin verilmesi, elde edilen gelirlerin dağıtılması vb.)
  59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
  59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
  59.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
  59.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
  59.20.01 Müzik yayımcılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)
  Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt
  59.20.02 stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)
  59.20.03 Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri
  59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri
  60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
  60.1 Radyo yayıncılığı
  60.10 Radyo yayıncılığı
  60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
  60.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
  61 Telekomünikasyon
  61.1 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
  61.10 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri
  61.10.15 Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması hariç)
  61.10.17 Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
  61.2 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
  61.20 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri
  61.20.02 Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)
  61.20.03 Kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
  61.3 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
  61.30 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
  61.30.01 Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
  61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
  61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
  61.90.04 Telekomünikasyon uygulamalarına yönelik radar istasyonlarının işletilmesi
  61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
  61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
  61.90.90 Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
  62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
  62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
  62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
  62.02.01 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
  62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
  62.03.01 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
  62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
  62.09.01 Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri
  62.09.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)
  63 Bilgi hizmet faaliyetleri
  63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
  63.11 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler
  63.11.08 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel
  raporların oluşturulması, depolanması, vb.)
  63.12 Web portalları
  63.12.01 Web portalı faaliyetleri
  63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
  63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri
  63.91.01 Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik
  eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri)
  63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
  63.99.01 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma
  hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.)
  72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
  72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme
  faaliyetleri
  72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  72.11.01 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
  72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme
  faaliyetleri
  72.19.01 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme
  faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil)
 • ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİ
  Nace Kodu- Sektör Adı
  20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
  20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
  20.11 Sanayi gazları imalatı
  Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve
  20.11.01 ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)
  20.12 Boya maddeleri ve pigment imalatı
  20.12.01 Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
  20.12.02 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı
  20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
  20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)
  20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil)
  20.13.04 Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)
  20.13.06 Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt kartuşları dahil)
  20.13.07 Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
  Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve
  20.13.90 bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
  20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
  20.14.01 Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)
  20.14.04 Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.)
  20.14.05 Tabii reçine ve türevleri, kolofanlar, kolofanın modifikasyon ve esterifikasyon ürünleri, çam terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı
  20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı
  20.15.01 Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı
  20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)
  20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı
  20.16.01 Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin imalatı
  20.16.02 Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı
  Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil
  20.16.03 asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil)
  20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı
  20.16.05 Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
  20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
  20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
  20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
  20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
  20.20.11 Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı
  20.20.12 Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil)
  20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı
  20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç)
  20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
  20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
  20.30.11 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
  20.30.12 Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil)
  20.30.13 Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner))
  20.30.14 Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
  20.30.15 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı
  20.30.16 Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı
  20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
  20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
  20.41.01 Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel kullanım için olanlar hariç)
  20.41.03 Ham gliserin (gliserol) imalatı
  Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak
  20.41.04 kullanılan müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç)
  20.41.06 Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam, metal vb. için)
  20.42 Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı
  20.42.01 Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macun ve tozlar ile diş temizleme iplikleri dahil)
  20.42.02 Kolonya imalatı
  20.42.03 Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)
  20.42.04 Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve perma ürünleri, saç losyonları, saç boyaları, vb. imalatı
  20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
  20.51 Patlayıcı madde imalatı
  20.51.21 Barut, vb. itici tozların imalatı
  Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri,
  20.51.22 ateşleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç)
  20.51.23 Kibrit imalatı
  20.52 Tutkal imalatı
  20.52.05 Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı, polimer esaslı vb. olanlar)
  20.53 Uçucu yağların imalatı
  20.53.02 Uçucu yağların imalatı
  20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
  Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar),
  20.59.01 anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı
  20.59.03 Aktif karbon imalatı
  20.59.04 Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı
  20.59.05 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç)
  20.59.06 Peptonlar, diğer protein maddeleri ve bunların türevlerinin ve deri tozlarının imalatı
  20.59.07 Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı
  20.59.08 Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı
  20.59.09 Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
  Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı
  20.59.10 maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı
  20.59.11 Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde kullanılan jelatinler ve süt albüminleri hariç)
  Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve
  20.59.12 sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.)
  Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen
  20.59.13 uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)
  20.59.14 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)
  20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı
  20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
  20.60.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı
  Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve
  20.60.02 benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç)
  25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
  25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
  25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
  25.40.01 Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı
  25.40.02 Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.)
  25.40.03 Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri, fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçalarının imalatı
  27 Elektrikli teçhizat imalatı
  27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
  27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
  27.11.01 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları hariç)
  27.11.03 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı
  27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
  Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve
  27.12.1 dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)
  Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve
  27.12.2 dağıtımına özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç)
  27.2 Akümülatör ve pil imalatı
  27.20 Akümülatör ve pil imalatı
  27.20.01 Elektrik akümülatör parçalarının imalatı (akümülatör plakaları, separatörler, kurşun ızgaralar) (akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı hariç)
  Şarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının
  27.20.02 imalatı (manganez dioksitli, cıva oksitli, gümüş oksitli, lityum oksitli, çinko-hava reaksiyonlu pil ve bataryalar)
  27.20.03 Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum- iyon, lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri)
  27.20.04 Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatı
  27.20.05 Akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı
  27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
  27.31 Fiber optik kabloların imalatı
  27.31.04 Fiber optik kabloların imalatı
  27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
  Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (koaksiyel kablo ve
  27.32.03 diğer koaksiyel elektrik iletkenleri, yalıtılmış bobin telleri, izolasyonlu toprak su altı iletkenler, asetatlı ve silikonlu bakır iletkenler, vb.) (fiberoptik kablo hariç)
  27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
  27.33.02 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç)
  27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
  27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
  Deşarj ampulü, mor ötesi veya kızıl ötesi ampul, ark ampulü, tungsten halojen
  27.40.01 filamentli ampul, diğer filamentli ampul ile fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ampulü, flaş küpü ve benzerlerinin imalatı
  27.40.02 Hava ve motorlu kara taşıtları için monoblok far üniteleri, kara, hava ve deniz taşıtları için elektrikli aydınlatma donanımları veya görsel sinyalizasyon ekipmanları imalatı (polis araçları, ambulans vb. araçların dış ikaz lambaları dahil)
  27.40.03 Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya sinema stüdyoları için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları,
  çalışma lambaları, abajur vb. lambaların imalatı (süsleme için ışıklandırma
  setleri dahil)
  27.40.04 Sokak aydınlatma donanımlarının imalatı (trafik ışıkları hariç)
  Pil, akümülatör veya manyeto ile çalışan portatif elektrik lambaları ve
  27.40.05 elektriksiz lambalar ile el feneri, gaz ve lüks lambası vb. aydınlatma armatürlerinin imalatı (taşıtlar için olanlar hariç)
  27.40.06 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı
  27.40.07 Bys diğer lamba ve aydınlatma armatürleri ile lambaların, aydınlatma armatürü ve benzerlerinin aksam ve parçalarının imalatı (cam veya plastikten olanlar hariç)
  27.5 Ev aletleri imalatı
  27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
  Ev tipi elektrikli su ısıtıcıları (depolu su ısıtıcıları, anında su ısıtıcıları, şofben, termosifon dahil), elektrikli ısıtma cihazları (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve elektrikli toprak ısıtma cihazlarının imalatı
  27.51.03 Ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme/yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatı
  27.51.04 Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.)
  27.51.05 Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı
  27.51.06 Elektrikli kişisel bakım eşyalarının imalatı (elektrikli tıraş makinesi, epilatör ve saç kesme makinesi, elektrotermik saç şekillendirme makinesi (saç kurutma makinesi, bigudi, tarak, saç maşası), elektrikli diş fırçası, vb.)
  27.51.07 Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı
  27.51.08 Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı
  27.51.90 Bys. diğer elektrikli ev aletlerinin imalatı
  27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
  27.52.02 Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, mangal, semaver, su ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı
  27.52.05 Elektriksiz yemek pişirme cihazlarının imalatı (gaz yakıtlı set üstü ocaklar, gaz veya sıvı yakıtlı fırınlar ve ocaklar vb.)
  27.52.06 Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarının imalatı
  27.9 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
  27.90 Diğer elektrikli ekipmanların imalatı
  27.90.02 Elektrik kondansatörleri, dirençleri (ısıtma rezistansları hariç), reostaları ve potansiyometrelerin imalatı
  27.90.03 Elektrikli sinyalizasyon, güvenlik veya trafik kontrol ekipmanlarının imalatı (demir yolları, kara yolları, iç su yolları, taşıt park alanları, limanlar ve hava meydanları için) (trafik ışıkları ve sinyal donanımları dahil)
  27.90.04 Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde kullanılan grafitten veya karbondan diğer ürünlerin imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambaları ve diğer lambalar için kömürler vb. dahil)
  27.90.05 Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarının imalatı
  27.90.06 Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik sayı levhası (skorbord) dahil)
  27.90.08 Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.)
  27.90.09 Elektrik yalıtkanlarının (izolatörlerinin) imalatı (cam ve seramikten olanlar hariç)
  27.90.10 Solaryum yatakları, solaryum lambaları vb. bronzlaşma ekipmanlarının imalatı
  27.90.90 Bys. elektrikli diğer ekipmanların imalatı (elektromıknatıslar, elektromanyetik kaplinler, frenler ve vinç başları ile elektrikli parçacık hızlandırıcılar, sinyal jeneratörleri vb.)
  28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
  28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı
  28.11 Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)
  28.11.08 Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç)
  28.11.09 Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların
  parçalarının imalatı (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları
  hariç)
  28.11.10 Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar,
  silindirler ve silindir blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, segmanlar, hareket kolları, karbüratörler, yakıt memeleri vb.nin imalatı
  28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı
  28.12.05 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların parçaları)
  28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
  28.13.01 Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç)
  28.13.02 Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil) (tulumba dahil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç)
  28.13.03 El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatı
  28.13.04 İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı (yağ pompaları, yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma pompaları)
  28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı
  28.14.01 Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil)
  28.14.02 Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil, dökme olanlar hariç)
  28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı
  28.15.01
  Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları, yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.)
  28.15.02 Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal mafsalların imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç)
  28.15.03 Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve diğer hız değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan vites kutuları ve diferansiyelleri hariç)
  28.15.04 Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve güç aktarım zincirlerinin imalatı
  28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
  28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
  Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel
  28.21.07 ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları dahil)
  28.21.08 Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatı
  28.21.09 Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazların imalatı
  28.21.10 Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı
  28.21.11 Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı
  28.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı
  28.22 Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı
  28.22.10 El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.)
  28.22.11 Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç)
  28.22.12 Pnömatik ve diğer devamlı hareketli asansör, elavatör ve konveyörlerin imalatı
  Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı
  28.22.13 (teleferikler, telesiyejler vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme makineleri ve diğerleri)
  28.23 Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
  Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden,
  28.23.01 kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.)
  28.23.02 Dikte makinelerinin imalatı (taşınabilir ve küçük ses kayıt cihazları)
  28.23.03 Yazarkasa imalatı
  28.23.04 Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatı
  28.23.05 Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı yazanlar dahil)
  28.23.06 Fotokopi ve termokopi makineleri ile büro tipi ofset baskı makinelerinin (kağıt ebadı <=22×36 cm) imalatı
  28.23.07 Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı
  28.23.08 Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma makineleri ile diğer büro makinelerinin imalatı
  28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
  28.24.01 Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancası vb.)
  28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
  28.25.01 Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.)
  28.25.02 Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dahil)
  28.25.03 İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu taşıtlarda kullanılanlar dahil)
  28.25.04 Isı değiştirici birimlerin (eşanjörler), hava veya diğer gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin ve hava/gazların filtrelenmesi ve arıtılması için kullanılan makine ve cihazların imalatı
  28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
  28.29.01 Petrol rafinerileri, kimya sanayi, içecek sanayi vb. için damıtma ve rektifiye donanımları imalatı
  28.29.02 Gaz jeneratörleri, su gazı jeneratörleri, asetilen gazı jeneratörleri ve benzerlerinin imalatı
  28.29.03 Şişeleri veya diğer muhafaza kaplarını temizleme ve kurutma makineleri imalatı (kavanoz, bidon, fıçı, kutu vb.)
  28.29.04 Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil)
  28.29.05 Doldurma, paketleme ve ambalajlama makinelerinin imalatı (doldurma, kapatma, mühürleme, kapsülleme veya etiketleme ve içecekleri gazlandırma vb. için makineler)
  28.29.06 Otomatik ürün satış makinelerinin imalatı (yiyecek, içecek, vb. otomatik satış makinesi) (para bozma makineleri dahil)
  28.29.07 Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar)
  28.29.08 Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda kullanılan hassas tartılar hariç)
  28.29.09 Santrifüj imalatı (krema makinesi, çamaşır kurutma makinesi, laboratuvarlarda kullanılanlar hariç)
  28.29.10 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı
  28.29.11 Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil)
  28.29.12 Sanayi tipi bulaşık makinelerinin imalatı
  28.29.17
  Kalender veya diğer hadde makinelerinin imalatı (metal ve cam için olanlar hariç)
  28.29.18 İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri,
  yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı
  28.29.19 Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller ile elle kullanılan diğer ölçü aletlerinin imalatı
  28.29.20 Maddelerin ısı değişimi yoluyla işlenmesi için bys. makinelerin imalatı (su sirkülasyonu yoluyla doğrudan soğutma için soğutma kuleleri ve benzerleri ile metallerin buhar biriktirme yoluyla kaplanması için vakum-buhar tesisleri vb.)
  28.3 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
  28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı
  28.30.08 Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı
  28.30.09 Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya
  derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı
  28.30.10 Traktörlerin ve yaya kontrollü traktörlerin (motokültörler) imalatı
  28.30.11 Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama
  makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil)
  28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil)
  28.30.13 Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer-döver, saman yapma makinesi, ot
  ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.)
  28.30.14 Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı
  28.30.15 Süt sağma makinelerinin imalatı
  28.30.16 Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme
  makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler vb.)
  28.30.17 Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve
  cihazların imalatı
  28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
  28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı
  28.41.01 Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal
  ve benzerlerini işlemek için işleme merkezlerinin imalatı
  28.41.03 Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı
  28.41.06 Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının imalatı
  28.41.07 Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç)
  28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı
  28.49.02 Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama,
  elektroliz veya elektroforez için)
  28.49.03 Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk
  işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, taşlama, parlatma, vb.)
  28.49.04 Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri
  işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, testere, planya, freze, taşlama, zımparalama, parlatma, bükme, delme,
  dilimleme, pres, vb.)
  28.49.05 Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, işlenecek parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalatı
  28.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının imalatı
  28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  28.91 Metalürji makineleri imalatı
  28.91.01 Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. sıcak metallerin işlenmesi için kullanılan makine ve teçhizatın imalatı
  28.91.02 Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların
  imalatı
  28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
  28.92.01 Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dahil, beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar hariç)
  28.92.02 Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici, mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı
  28.92.03 Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar (mikserler) hariç)
  28.92.05 Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü)
  28.92.06 Yer altı kullanımı için sürekli hareketli elevatör ve konveyörlerin imalatı
  28.92.08 Paletli traktörlerin imalatı (inşaat veya madencilikte kullanılan traktörler)
  28.92.09 Kara yolu dışında kullanılan damperli kamyonların imalatı (mega kamyonlar)
  28.92.10 Kar küreyici ve püskürtücüleri, toprağı sıkıştırmaya veya bastırıp sıkıştırmaya mahsus makineler ile maden, taşocağı, inşaat, imar, park vb. işler için kullanılan diğer makinelerin imalatı
  28.92.11 Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil)
  28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
  28.93.01 Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri)
  28.93.02 Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler)
  28.93.03
  Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.)
  28.93.04 Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı
  (tütün yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro,
  pipo tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler)
  Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya
  28.93.06 öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için
  kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.)
  28.93.07 Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar)
  28.93.08 Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dahil)
  28.93.09 Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dahil)
  28.93.10 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi
  veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil)
  28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
  28.94.01 Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı
  28.94.02 Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı
  28.94.03 Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil)
  28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil)
  28.94.05 Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
  28.94.06 Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı
  28.94.07 Örgü, trikotaj ve benzeri makineler ile tafting makinelerinin imalatı (gipe iplik, tül, dantel, nakış, süs, örgü veya ağ yapma makineleri dahil)
  28.94.08 Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç)
  28.94.09 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç)
  28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
  28.95.01 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının imalatı
  28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
  28.96.01 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makineler)
  28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  28.99.01 Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)
  28.99.02 Cam ve cam eşya imalatında ve cam eşyaların sıcak işlenmesinde kullanılan makinelerin ve elektrikli veya elektronik lamba, tüp, ampul montajında kullanılan makinelerin imalatı
  28.99.04 Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafit elektrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
  28.99.05 Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, poligon, vb. diğer panayır alanı eğlence donanımları ile kumarhane oyun masalarının imalatı
  28.99.06 Hava taşıtı fırlatma donanımlarının, uçak gemilerinde kullanılan katapultların (kısa mesafede hava taşıtlarının kalkmasını sağlayan mekanizma) ve ilgili donanımların imalatı
  28.99.07 Yarı iletken tek kristalli külçe (boules) ve yonga plakalar ile yarı iletken aygıtların, elektronik entegre devre veya düz panel ekranların imalatı için kullanılan makine ve cihazların imalatı
  28.99.08 Sicim ve halat makinelerinin imalatı
  28.99.09 Lastik tekerlerin balansında ve hizalanmasında kullanılan donanımların imalatı (jant için kullanılanlar hariç)
  28.99.10 Özel amaçlar için çoklu görevlerde kullanılabilen sanayi robotlarının imalatı
  28.99.11 Kurutucuların imalatı (odun, kağıt hamuru, kağıt, mukavva, süt tozu ve diğer malzemelerin imalatında kullanılanlar) (ev tipi, tarım ürünleri ve tekstil için olanlar hariç)
  28.99.12 İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı
  28.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
  29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
  29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
  29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
  29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı
  29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)
  29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı
  29.10.05 Kar motosikleti, golf arabası, ATV motosikletler, go-kart arabaları vb. taşıtların imalatı
  29.10.07 Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)
  29.10.08 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı
  29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
  29.20.01 Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, kasaları, aksları ve diğer parçaları)
  29.20.02 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri)
  29.20.03 Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar)
  29.20.04 Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve tarımsal amaçlı olanlar hariç)
  29.20.05 Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı – ev olarak veya kamp için
  29.20.06 Motorlu kara taşıtlarının modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri
  29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
  29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı
  29.31.04 Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, marş motoru, alternatör vb. imalatı
  29.31.05 Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı
  29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalatı
  29.31.07 Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dahil)
  29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
  29.32.20 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)
  29.32.21 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil)
  29.32.22 Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç)
  30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
  30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
  30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
  30.20.01 Demir yolu ve tramvay lokomotifleri, vagonları, bagaj vagonları, lokomotif tenderleri, demir yolu veya tramvay bakım veya servis araçları imalatı (lokomotiflere ve vagonlara ait parçalar ile koltuklarının imalatı hariç)
  30.20.02 Demir yolu ve tramvay lokomotif veya vagonlarının parçalarının imalatı
  30.20.03 Raylı sistem taşıtları için koltuk imalatı
  30.20.04 Mekanik veya elektromekanik sinyalizasyon, emniyet veya trafik kontrol cihazları ve bunların parçalarının imalatı (demir yolu, tramvay hatları, kara yolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava alanları için olanlar)
  30.20.05 Demir yolu veya tramvay lokomotiflerinin ve vagonlarının büyük çapta yenilenmesi ve donanım hizmetleri (tamamlama)
  30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı
  30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
  30.40.01 Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları)
  30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
  30.91 Motosiklet imalatı
  30.91.01 Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı
  30.91.02 Motosiklet parça ve aksesuarları imalatı (sele, motosiklet yan sepeti, motosiklet vitesi vb.)
  30.91.03 Motosiklet motorları imalatı
  30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
  30.92.01 Motorsuz bisiklet imalatı (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti, vitesli bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç)
  30.92.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, pedal fren göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, krank-dişlileri, pedallar ve serbest dişlilerin parçaları, vb.)
  30.92.03 Engelli araçlarının imalatı (motorlu, motorsuz, akülü, şarjlı, vb.)
  30.92.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı
  30.92.05 Bebek arabaları, pusetler ve bunların parçalarının imalatı
  30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
  30.99.01 Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı (alışveriş arabaları, sanayi el arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen golf arabaları, hasta nakli için arabalar, kızaklar dahil)
  30.99.02 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı (at, eşek arabası, fayton, vb.)
  30.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı
  32 Diğer imalatlar
  32.5 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
  32.50.01 Gözlük (göz kusurlarını giderici, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı), gözlük camı, kontak lens ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarının imalatı
  32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.)
  32.50.03 Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dahil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç)
  32.50.04 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)
  32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı
  32.50.07 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı
  32.50.08 Göz tedavisi ile ilgili cerrahi, tanı, test ve benzeri aletlerin imalatı (korneaya ait yuvarlak testereler, oftalmoskop, retinoskop, keratometreler, vb.)
  32.50.09 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı
  32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı
  32.50.11 Tansiyon aletleri, tansiyometreler, osilometreler, tıbbi endoskoplar, klinik veya veterinerlik termometreleri, böbrek diyaliz cihazları, transfüzyon cihazları (kan depolama için özel cam şişeler hariç) imalatı
  32.50.12 Anestezi cihaz ve aletleri, diyatermik cihazlar (ultrasonikler dahil), ultrasonik litotripsi aletleri ve laboratuvarlarda kullanılan santrifüjlerin imalatı
  32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
  32.50.90 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı

——————————

*Kayanak :Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!