Konular

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ)

Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç TR21 Trakya Bölgesinde (Edirne-Kırklareli-Tekirdağ) yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması hedeflenmektedir.

DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Edirne,Kırklareli,Tekirdağ
BAŞVURU TARİHLERİ -Proje başvuruları 08 Ocak 2014 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır.-Son Başvuru 07.03.2014 saat 23:00’a kadar Sistem üzerinden yapılabilecektir. -Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı en geç 14.03.2014 saat 18:00’a kadar Ajansa teslim edilecektir.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLER • KOBİ’ler • Kooperatifler • Birlikler (Mahalli İdare Birlikleri hariç)
PROGRAMIN AMACI İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının genel amacı “TR21 Trakya Bölgesinde yenilikçilik ve çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gelişim ve dönüşümün sağlanması ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır.”
PROGRAMIN ÖNCELİKLER Öncelik 1 : İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama”nın geliştirilmesi Öncelik 2 : Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi Öncelik 3 : Üretimde atık ısı ve/veya atık suyun geri dönüşümünün sağlanması veya Bölgede yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi Öncelik 4 : Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi
PROGRAMIN BÜTÇESİ 4.000.000 TL.
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Bu program çerçevesinde; projelere verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL
Hiçbir mali destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sinden fazla ve %25’inden az olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
PROJE SÜRESİ Asgari 6 ay, Azami 9 ay
PROJE KONULARI • Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek tasarım/prototip geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projeleri, • Bölge sanayi ve ticaretinde farklılık yaratacak, ileri teknoloji araştırmalarından yararlanan yenilikçi süreçler, yöntemler ve ürünlerin geliştirilmesi, • Üretim süreçlerinde yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması, • İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler, • Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri, • Üretimde ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama vb.) kurulmasına yönelik projeler, • Girdi tedarik stratejisinde belirtilen ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, • Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık, • Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler, • Markalaşmaya yönelik eco-labelling, CE, ISO, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb. sertifikasyonların alınmasını içeren projeler, • Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler, • Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi, • Geleneksel yöre mutfağının yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması, • Bölgenin tarihi kültüründen yola çıkarak hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması, • Plajların temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılarak su sporlarının geliştirilmesi, • Turizmde pazarlama, markalaşma ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık, • Köy pansiyonculuğunun geliştirilmesi, • Tarımsal ürünlerin turizm amaçlı ürünlere dönüştürülmesi (hardaliye, üzüm suyu, pekmez, peynir vb.), • Turizm girişimlerinin (pansiyon, butik otel, restoran vb. işletmeler) geliştirilmesi, • Köy mutfağı konseptli hizmet alanlarının üretilmesi, • Bölgenin yerleşim yeri ve etkinlikleri ve yöresel ürünlerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması, • Eko-köy konseptli köyler oluşturulması, • Göletlerin etrafında rekreasyon alanları oluşturulması, • Ortak tanıtım platformu kurulması, • Doğa sporları eğitim kursları açılması, • Bölgede günü birlik tekne turu, mavi tur gibi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.• Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler, • Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkan verecek teknolojilere yönelik projeler, • Proseslerden çıkan atık suların tekrar tekrar üretimde kullanımına yönelik projeler, • Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler, • Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler, • Rüzgara dayalı enerji üretilmesine yönelik projeler, • Güneşe dayalı enerji üretilmesine yönelik projeler, • Bal, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin toplanmasını takiben işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması, • Tarımsal ve hayvansal ürün işleme ve paketleme tesislerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, • Yöresel el sanatlarının üretime kazandırılması, katma değerinin artırılması ve pazarlanması, • Köyler ve diğer kırsal alanlarda turizme yönelik nitelikli ve butik konaklama yatırımlarının gerçekleştirilmesi, • Köy evlerinin pansiyon ve çiftlik turizmi amaçlı kullanımı, • Orman atıkları ve ürünlerinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması, • Kırsal alanda istihdam artışı oluşturmak üzere mevcut işletmelerin kapasite artırımları.
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!