YATIRIM TEŞVİK BELGESİ UYGULAMALARI

  Yeni Teşvik Sistemine Avantajlar İle Devam Kararı
  09/05/2014 tarih 28995 Resmî Gazete yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar kurulu kararına göre    yeni teşvik sisteminde  önceki yıl teşvik oranları baz alınarak  2014 yılında da devam edilmesi kararı verildi. Bilindiği üzere Yeni teşvik sistemi 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 19/06/2012 tarih 28328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2014 yılında En çok merak edilen konular arasında yeni teşvik sisteminin devam edip etmeye....
DEVAMI →
  YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMA TEBLİĞİ
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO: 2014/2) MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “f) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gaz....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Belgesi KDV Muafiyeti Uygulaması
  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna (*) 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. 1. Kapsam 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar il....
DEVAMI →
  Yatırım Teşvik Kapsamında Yurt Dışı Makine Teçhizat Alımları
  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/1) MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevz....
DEVAMI →
  Yatırım Teșvik Belgesi Destek Unsurları
  Yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1-    Genel Teşvik Uygulamaları 2-    Bölgesel Teşvik Uygulamaları 3-    Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 4-    Stratejik Yatırımların Teşviki DESTEK UNSURLARI Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik bel....
DEVAMI →
  Yatırım Teșvik Belgesi Resimleri
  Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeni teşvik belgesi resimlerini görmek isterseniz  aşağıdaki görsellere tıklayınız…     ....
DEVAMI →
  YATIRIM TEȘVİK BELGESİNE TABİ YATIRIMLARIN SONRAKİ YILLARDA İNDİRİM KONUSU YAPILMASI
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile …/09/2005 tarih ve … nolu yatırım teşvik belgesine istinaden gerçekleştirdiğiniz yatırımlarınıza ait yatırım indirim tutarını, tercihinizi yatırım indiriminden yararlanmama yönünde yaparak, 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamenizde düşmeden verdiğinizi belirterek,01.10.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 276 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca düşemediğiniz yatırım tutarını endekslemeye tabi t....
DEVAMI →
  YATIRIM TEȘVİK BELGELERİ KAPSAMINDA İNDİRİLEMEYEN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI
  lgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2005 yılında başlayan hastane yatırımınız bulunduğu belirtilerek 31/12/2008 tarihi itibarıyla mevcut olan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle indirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarları ile bu yatırımlar kapsamında olup iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edecek şekilde bu tarihten sonra yapmış olduğunuz yatırım harcamalarının 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım....
DEVAMI →
  TEȘVİK KAPSAMINDAKİ İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN BAȘLANGIÇ TARİHİ
  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, sahip olduğunuz yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımların %10′ undan fazlasını tamamladığınız belirtilerek, yatırımın %10’luk tamamlanmasının nasıl belirleneceği  ile indirimli kurumlar vergisinin ne zaman uygulanmaya başlayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Bilindiği üzere, 28/02/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 5838 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen 5520 sayıl....
DEVAMI →
  Teșvik Belgesi Olan Firmanın Maliye muafiyet Yazısından Önce Makine Teçhizat Alımı
  İlgide kayıtlı dilekçenizde,  Hazine Müsteşarlığı tarafından şirketiniz adına düzenlenen 26/11/2009 tarihli ve 94770 sayılı Yatırım Teşvik Belgesine ekli liste kapsamındaki  bir makineyi 31/12/2009 tarihinde satın aldığınız, ancak bu işleme ilişkin istisna yazısının 6/1/2010 tarihli olduğu belirtilerek,  bu durumun makinanın alımında KDV Kanununun 13/d maddesine göre uygulanan istisnadan faydalanmayı etkileyip etkilemeyeceği sorulmaktadır. Katma Değer Ver....
DEVAMI →
6 Sayfa 4 «...23456
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!