Konular

2016 Kırıkkale Aksaray Nevşehir Kırşehir Niğde Mali Destekler

Ahiler Kalkınma Ajans 2016 yılı mali destek programını açıkladı. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerine yönelik olarak verilecek Kobi Geliştirme Mali Destek Programı 9.000.000,00 TL bütçeye sahiptir. Programın özeti aşağıda verilmiştir.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 08 Nisan 2016 Saat: 18.00

Matbu Proje Dosyası Son Teslim Tarihi : 15 Nisan 2016 Saat: 18.00

Uygun Başvuru Sahipleri; KOBİ tanımına uyan işletmeler ( 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3834 karar sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl- masına Dair Yönetmelik kapsamında KOBİ tanımı şu şekildedir: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler, ayrıca sermayesinin veya oy haklarının % 25’ inden (yüzde yirmi beş) fazlasının bir kamu kurumuna ya da söz konusu yönetmelikte yer alan KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.)

Programın Toplam Bütçesi: 9.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı;   Asgari: 75.000,00 TL    Azami: 400.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı ;  Asgari: %20 (yüzde yirmi) Azami: %50 (yüzde elli)

Proje Süresi;     Asgari: 9 Ay        Azami: 12 Ay

Programın Amacı; TR71 Bölgesinde faaliyet gösteren Kobilerin üretim/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin sağlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile yüksek katma değerli ürün/hizmet elde edilmesi ve ulusal/bölgesel rekabetçiliğin artırılması yolu ile bölgesel gelişmeye katkı sağlanması.

Program Öncelikleri; Kobilerin; Üretim/Hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve üretimde verimliliğin sağlanması için;

 • Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi yatırımların desteklenmesi
 • Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin geliştirilmesi.

Bütçe Kısıtları;

1-Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesinde öngörülen ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçemez.

2-Daha önceki destek programları kapsamında Ajansla destek sözleşmesi imzalamamış/almaktan feragat etmemiş Başvuru Sahipleri/Ortakları değerlendirme aşamasında “8 puan” avantaja sahip olacaklardır.

3-Uygun dolaylı maliyetler projenin toplam uygun maliyetlerinin %1’ ini (yüzde bir) geçemez.

Proje Konuları ve Faaliyetleri;  Projelerin konuları ve faaliyetleri, Ajans tarafından yürütülmekte olan Mali Destek Programının amaç ve önceliklerine uygun olmalıdır. Ayrıca, proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formunun (EK A) “Gerekçelendirme” bölümünde açıkça izah edilmelidir.

Fikir vermek amacıyla aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmaktadır:

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi yatırımların desteklenmesi

Örnek Konular:

 • Katma değeri yüksek ürünler için yenilikçi üretim tekniklerinin ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Yeni teknoloji yatırımları ile yüksek katma değer sağlamaya yönelik projeler
 • İthal edilen ürünlerin yerli üretim yoluyla üretilmesine yönelik projeler
 • Yeni ürün geliştirmeye yönelik projeler
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine ve hazır gıdaya dönüştürülmesine yönelik projeler
 • Madenlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler
 • Turistik değerlere özgü hediyelik eşya üretimine yönelik projeler
 • Sağlık, inanç, kongre, dağcılık gibi alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 2: Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin geliştirilmesi

Örnek Konular:

 • Yeni teknolojiler ile daha az girdi harcamaya ve daha fazla çıktı almaya yönelik projeler
 • İşletmelerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik maliyet düşürücü projeler
 • Üretimde kullanılan enerji kayıplarını azaltıcı ve enerji tasarrufu sağlayıcı projeler
 • Seri üretim sistemine geçilmesini hedefleyen projeler
 • Üretimde kalite ve proses süreçlerini geliştirmeye yönelik projeler
 • Üretimde enerji verimliliği ve malzeme geri dönüşümüne yönelik projeler
 • Üretim sırasında ortaya çıkan atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik projeler

 

Not: Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da d

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!