Konular

2016 GENÇ ÇİFTÇİLER HİBE BAŞVURUSU REHBERİ YAYINLANDI

yeniKırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilere yönelik olarak 30.000 TL hibe yardımı 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016/16 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çıkarmış olduğu uygulama tebliği resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu sefer de  Bakanlık uygulamaları konu alan bir rehber yayımlayarak programa başlama startını da vermiş oldu.(Rehber…)

Başvuru Yeri ve Zamanı: Destek başvuruları  13 Nisan 2016 tarihinde başlayacak  olup 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvurular 2 aşamada yapılacaktır. 1. aşama; Genç çiftçiler ilk başvurularını Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım  sitesinden yapacaklardır.  2. aşama olarak da başvuru dokümanları  bakanlık web sitesi sistem yazılımından kağıt ortamında yazıcıya çıktı olarak yazdırılacak daha sonra tüm çıktılar ıslak imza edilerek istenilen belgelerle birlikte genç çiftçinin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerin il/ilçe tarım müdürlügüne şahsen elden teslim etmesi gerekmektedir.

Genç çiftçilerde aranan şartlar: Başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 41 yaşından gün almamış olmak.
 3. En az Okur-yazar belgesi veya diploma sahibi olmak.
 4. Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
 5. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 6. Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 7. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. (Örnek-1; Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.)

Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluştuğunda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin ilgili hükümleri esas alınır.

İlk Başvuruda İstenecek Belgeler: İlk başvuru için aşağıdaki belgeler istenir;

 1. İnternet ortamında ön başvuru yapılır, projelerin yazılım çıktıları alınır.
 2. Nüfus cüzdanı örneği,
 3. Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
 4. Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
 5. Taahhütname (Tebliğ Ek-3)
 6. Proje Tanıtım Formu (Tebliğ-Ek-2)
 7. Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,
 8. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt hükmünce; … aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan genç çiftçiler için onaylı Gelir Tespit Belgesi
 9. Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.
 10. Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.
 11. Ön başvuruda var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi (tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),
 12. Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var ise Türkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.
 13. SGK hizmet dökümü belgesi,

Hibe Sözleşmesi Aşamasında İstenecek Belgeler:  Genç çiftçilerin projesi onaylandıktan sonra hibe sözleşmesi imzalanacaktır. Bu aşamada istenen belgeler aşağıda verilmiştir;

 1. Genç çiftçinin başvuruda taahhüt ettiği kırsal alanda ikamet ettiğine dair, ikametgâh belgesi.
 2. Bitkisel üretim konulu projeler için; hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan yatırım parseline ilişkin diğer hissedarlar ile yapılan, tek yıllık bitkisel üretim proje konularında en az üç yıllık, çok yıllık bitkisel üretim konularında ise en az beş yıllık noter onaylı kira sözleşmesi,
 3. Hayvansal üretim konulu projeler için, hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibari ile mülkiyeti başkasına ait veya genç çiftçinin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlar ile noter onaylı yapılan en az üç yıllık kira sözleşmesi.
 4.  Başvuruda, organik tarım var ise  Bakanlık tarafından yetki verilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılmış sözleşme,
 5.  Başvuruda, iyi tarım uygulamaları var ise,Bakanlık tarafından yetkilendirilen kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile genç çiftçi arasında yapılan sözleşme.
 6. Basınçlı sulama sistemlerinin arazi üzerinde uygulamasını gösterir uzman tarafından çizilmiş ve onaylanmış proje ve uzmana ait onaylı diploma ve uzmanlık belgesi onaylı örneği,

Hibe Sözleşmesinden Sonra istenecek Belgeler:

 • Projenin konusu hayvan alımı ise, hibe sözleşmesinden sonra, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımları için TİGEM ile genç çiftçi arasında yapılan hayvan alım sözleşmesi.
 • Başvuru aşamasında imzalı olarak sunulan taahhütname sözleşme aşamasında noter onaylı olarak yenilenir

Ön ödeme ve hibe ödemesinden önce İstenecek belgeler;

 1. İcra takibinde olmadığına dair belge,
 2. ÇKS belgesi ve proje konusunda Bakanlık uhdesinde bulunan kayıt sistemlerine kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Proje konusunda Bakanlık uhdesinde kurulmuş olan (ÇKS, Türkvet, AKS, ÖKS, OTBİS v.b.) çiftçi kayıt sistemine üye olduğunu gösterir belge,
 4. Proje kapsamındaki alımlara ait faturalar,
 5. Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı en az bir üretim döneminde veya en az bir yıl TARSİM tarafından sigortalandığına dair sigorta poliçe sureti,
 6. Basınçlı sulama sistemi kurulması projeleri yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olmalı. Uzmanlık belgesi ve/veya diploma ödeme talebine eklenmelidir.,
 7. Teknik şartname (Genç çiftçinin alımını yaptığı bireysel sulama, sera, askı sistemi, üretim odası vb. kullanılan makine ve ekipmana ait üretici firmalardan temin edeceği teknik özellikleri içerir belge),hibe ödemeye esas müracaatta dilekçe ekinde dosya halinde istenir.
 • Genç çiftçi, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların TİGEM tarafından kendisine tesliminden sonra beş işgünü içerisinde TARSİM tarafından düzenlenmiş hayvan hayat sigortası poliçesi suretini İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder.

Hibe ödemesinden sonra iki yıllık takip süresinde istenen belgeler ;

 1. Takip yılının haziran veya ekim ayları içerisinde alınan ikametgâh belgesi,
 2. Başvuru sırasında kurs bitirme belgesi yok ise iki yıl içerisinde alınacak belge,
 3. Proje konusunda ve içeriğinde olan ürün ve malların doğal risklere karşı TARSİM tarafından sigortalandığına dair yıllık veya üretim dönemine ait sigorta poliçe sureti

istenir.

 • Takip sürecinde istenilen belgelerin teslim edilmemesi durumunda, sözleşme fesih edilir ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanır.

 

 Programın proje konuları: Genç çiftçiler aşağıda belirtilen proje konularında başvuru  yapabilirler;

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Arıcılık,
 • Kanatlı yetiştiriciliği,
 • İpekböceği yetiştiriciliği,
 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Bağcılık,
 • Çilek ve diğer üzümsü bitkilerden kurulu kapama bahçe tesisi,
 • Kültür mantarı üretimi,
 • Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • Organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,
 • Coğrafi işaretli olan gıdaların üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi,

Uygulama rehberinde Bakanlık ayrıca proje konuları ile ilgili olarak tavsiye  proje konularını yayımlamıştır.

Bu yazımızda  genç çiftçilerin destek programı başvuru kriterlerini açıklamaya çalıştık. Ancak genç çiftçilerimizin başvuru yapmadan önce konuyu iyi anlamaları gerekir. Bu konuda bakanlığın çıkarmış olduğu uygulama rehberini okumalarını önermekteyiz.Ayrıca  tarım il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alınabilmektedir.  Genç çiftçilerimiz aşağıda verdiğimiz kaynaklar linklerini tıklayarak daha detaylı  bilgi edinebilirler.

KAYNAKLAR;

 1. KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/8540 )
 2. KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16)
 3.  GENÇ ÇİFTÇİ PROJE DESTEKLERİ UYGULAMA REHBERİ
 4. UYGULAMA REHBERİ EKLERİ
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!