Konular

2016 Erzurum Erzincan Bayburt Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kâr Amacı Güden gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak 2016 Erzurum, Erzincan, Bayburt illerinde  rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesine yönelik olarak mali destek proğramı kapsamında hibe destekleri verilecektir.
Buna Göre ;
Programın İlan Tarihi :28 Aralık 2015 Pazartesi
Programın Toplam Bütçesi:
Erzurum: 3.000.000 TL
Erzincan: 2.000.000 TL
Bayburt: 1.500.000 TL
Azami Proje Süresi:9 ay
Asgari /AzamiDestek Miktarı;20.000 TL/500.000 TL
Asgari ve Azami Destek Oranları;Projenin toplam uygun maliyetinin %15’inden az veya %50’sinden fazla olamaz.
Uygun Başvuru Sahipleri;
• Küçük ve mikro işletmeler,
• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
• Kâr Amacı Güden Birlikler.
Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2016 Perşembe Saat: 23:50

Örnek Proje/Faaliyet Konuları
Öncelik 1: İmalat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması
• Üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılmasına yönelik markalaşma, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım faaliyetlerini içeren projeler.
• Yeni ürün, mevcut ürünleri geliştirme, maliyet düşürücü veya kalite artırıcı üretim yöntemleri, ekipmanları, teknolojileri geliştirme projeleri.
• İşletmelerin yenilikçi üretim, işleme ve paketleme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
• Gıda sanayi işletmelerinde ürün çeşitliliğinin artırılması projeleri.
• Bölgenin yer altı kaynaklarının (madenler, mineraller) işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini ve pazarlanmasını ve bununla birlikte ürün niteliğinin arttırılması için işçi, zanaatkâr ve operatörlere yönelik hizmet içi eğitim verilmesini öngören projeler.
• Maden suyu ve içme suyu kaynaklarının şişelenerek pazarlanmasına yönelik tesislerin veya üretim ünitelerinin kurulmasını içeren projeler.
• Bölgede markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması faaliyetlerini içeren projeler.
• Bölgede uluslararası normlara uygun ürün ve hizmet kalitesinin sağlanmasına yönelik projeler (gıda güvenliği, hijyen ve sanitasyon, HACCP vb.).
• İşletmelerde kurumsal kaynak planlaması kullanımının ve sertifika alımlarının teşvik edilmesi (ISO 9001, Toplam Kalite Yönetimi, İş Güvenliği, vb.) Bölgeye özgü ürünlerin coğrafi işaretlerinin ve patentlerinin alınması ve sertifikasyonlarının yapılması faaliyetlerini içeren projeler.
• Bölgesel ürünlerin markalaşmasına dönük iletişim ve tanıtım faaliyetlerini içeren projeler.
Öncelik 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilerek değerlendirilmesi
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanslı veya lisanssız elektrik üretimini, üretilen enerjinin tamamının veya bir kısmının pazarlanmasını amaçlayan projeler.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretilen enerjinin sulama, sebze-meyve kurutma, sera ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmasına yönelik projeler.
• Jeotermal kaynaklardan yararlanarak, seraların ısıtılmasına yönelik enerji sistemlerinin kurulması faaliyetlerini içeren projeler.
• Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) kırsal alanda içme suyu ve sulama suyu temini ve dağıtımında kullanılmasına yönelik projeler.
Öncelik 3: Tarımsal çıktılardan ikincil ürünler üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması ile
tarımsal çıktıların depolanmasına yönelik soğuk hava deposu yatırımları (kapalı alanının 500 m2’nin üstü)
• Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması ya da mevcut tesislerin üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler.
• Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, etiketlenmesi ve depolanmasına imkân sağlayacak projeler.
• Tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanımı için işlenmesi ve paketlenmesine yönelik projeler.
• Organik ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlamasına yönelik projeler.
• Bitkisel ve hayvansal üretimde gıda güvenliğini garanti edecek uygulama ve modernizasyon işlemlerini içeren projeler.
• Çevreye duyarlı ve gıda güvenliğini riske atmayan ziraî mücadele metotlarını içeren projeler.
• Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin (örneğin organik et, süt, bal, kuru fasulye, çilek vb.) marka tescil, coğrafi işaret ve sertifikalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler.
• Meyve/sebze/bakliyat gibi tarımsal ürünlerin kullanıma hazır ikincil ürünlere dönüştürülmesine yönelik işleme, kurutma, eleme, boylama, paketleme ünitelerinin kurulmasını içeren projeler.
• İşlenmiş organik ürünlerin (meyve suyu, reçel, marmelat, turşu, konserve vb.) imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasını içeren projeler.
• Bal, polen, arı sütü, arı zehri, propolis vb. arı ürünlerinin işlenmesi ve/veya paketlenerek pazarlanması faaliyetlerini içeren projeler.
• Ortak tarımsal ürün toplama, depolama, işleme ve paketleme konusunda üreticiler arasında işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
• Bölgede hayvansal/bitkisel ürün ve doğal kaynak işleyen işletmelerin, ürün çeşidi ve niteliği bazında birleşerek ölçeklerini büyütmelerini ve beşerî/fizikî kaynaklarını geliştirmelerini öngören projeler.
• Kapalı alanı 500 m2’nin üstünde olan soğuk hava depolarının kurulumu ve mevcutlarının modernizasyonuna yönelik projeler.
• Kapalı alanı 500 m2’nin üstünde olan soğuk hava depolarında soğutma, depolama ve nakliye için makine ve ekipman alımı, kurulumu faaliyetlerini içeren projeler.
 Öncelik 4: Et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu. (Bayburt İli için uygulanacaktır)
• Et ve süt üreten işletmelerde hayvan bakım ve besleme ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu faaliyetlerini içeren projeler,
• Hayvan bakımına yönelik otomatik yemleme, sulama, ısıtma, temizleme ve havalandırma sistemleri ile bitkisel üretim ve sulama sistemlerine ait makine ve ekipmanların kurulumu, imalatı veya geliştirilmesini içeren projeler,
• Süt üretimi yapan işletmelerde üretim ve depolama için makine ve ekipmanlarının kurulumu veya mevcutların modernizasyonu faaliyetlerini içeren projeler,
• Et ve süt üreten tesislerde atık, arıtma ve biyogaz üretim ünitelerinin kurulumu faaliyetlerini içeren projeler,
• Silajlık hayvan yemi hazırlama, işleme, dağıtma ve depolama sistemlerinin imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,
• Mevcut hayvan barınaklarının modernizasyonuna yönelik projeler.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!