Konular

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

yeni2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina  önlemi  olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak,  sürdürülebilirliği  sağlamak  ve  tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl, araştırna geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2015 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

MADDE 2- (l) 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.

(2)       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri  için  toprak  analizi  şartı aranmaz.

(3)       2015 Yılı  Çiftçi  Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Ürün
Grupları
Mazot
(TL/dekar)
Gübre
(TL/dekar)
1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3,3 4,75
2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları 4,85 6,6
3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7,9 8,25

(4)       2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi  üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan 30 tarım havzasında, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.
(2)       Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2015 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifıkalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılır.

(3) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Desteğe Konu Ürünler (Krş/Kg)
1 Yağlık Ayçiçeği 30
2 Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65
3 Soya Fasul yesi 50
4 Kanola 40
5 Dane
Mısır
4
6 Aspir 45
7 Zeytinyağı 70
8 Buğday 5
9 Arpa,Çavdar, Yulaf, Tritikale 5
10 Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 20
11 Çeltik 10
12 Çay 12

(4)       Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine; aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine %50 ilave ödeme yapılır.

(5)       Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.

(6)       Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar.
(7) Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇA YKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.
(8)       Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(9)       Destekleme ödemeleri, tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

Hayvancılık desteklemeleri
MADDE 4- (1) Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip

olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır.

1 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş
2 Etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş
3 Anaç manda 400 TL/baş
4 Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş

(2)       E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylarunış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ve Türkvet sistemine kayıtlı malaklara (manda yavrusu) hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş
2 Döl kontrolü  projesi  kapsamındaki  suni tohumlamadan  doğan buzağılara ilave 35 TL/baş
3 Yerli uk veya melezi  sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave 75 TL/baş
4 Malak desteği 150 TL/baş

3)       Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenir.

(4)       Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), (Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 1/1/2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptlrmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için anaç sığır soy kütüğü ilavesi hariç birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Anaç Sığır 350 TL/Baş
Buzağı 150 TL/Baş

(5)       Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 22 TL/baş ödeme yapılır.

(6)       Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin  artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ‘ ne ve/veya kooperatiflerine  satan yetiştiricilere  22 TL/kg ödeme yapılır.

(7) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere, manda, koyun ve keçi sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzeıinden ödeme yapılır.

(8)       Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi prjesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.

(9)       İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda  ödeme  yapılır.

1 Tohum (kutu) 40 TL/adet
2 1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 30 TL/kg

( 10) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya  üretici birliklerine  üye  olan  üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Arılı kovan 10
TL/adet
2 Bombus arsı 60
TL/koloni

(11)     Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise %50’si tutarında destekleme ödemesi yapılır.

1 Alabalık 0,65
TL/kg
2 Çipura-Levrek 0,85
TL/kg
3 Yeni türler 1 TL/kg
4 Midye 0,05
TL/kg

(12)     Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim  yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen  miktarda  ödeme yapılır.  Ayrıca,  patates  siğili  hastalığı  görülen Adana,  Giresun,Gümüşhane,  Kayseri,  Niğde,  Nevşehir,  Ordu  ve  Trabzon  illerinde  patates  yerine;  yem bitkileri üretimi yapan üreticilere aldığı yem bitkileri desteğine ilave %50 ödeme yapılır.

1 Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl
2 Yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl
3 Korunga 40 TL/dekar/yıl
4 Tek yıllıklar 35 TL/dekar
5 Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar
6 Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar
7 Silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar
8 Yapay çayır-mera 100 TL/dekar

(13) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.

(14)     Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere anaç sığır soy kütüğü ilavesi hariç olmak üzere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Aynca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Hastalıktan Ari İşletme Desteği 375 TL/baş
2 Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 50 TL/baş

(15)Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1 Şap Aşısı (Büyükbaş) 0,75 TL/baş
2 Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
3 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
4 Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş

(16)     Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler, sığırlar için birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler yapılmaz

1 Büyükbaş Koruma 550 TL/baş
2 Küçükbaş Koruma 80TL/baş
3 Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/baş
4 Arı Koruma 40 TL/kovan
5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş
6 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 35 TL/baş
7 Halk Elinde Manda Islahı 800 TL/baş
8 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği 150 TL/baş
9 Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği 200 TL/baş

( 17) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2015 ve 2016 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.

( 18) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi  süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil), mevzuatına uygun kesimhanelerde  kestiren  yetiştiricilere, sözleşmeli besicilik  yapanlara  farklı olmak üzere 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50’si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi
MADDE 5- (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2015 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılır. Sertifikalı sanayilik ve ihracata yönelik meyve çeşitleri fidanı kullananlar ile patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullananlara ilave destek ödenir.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde  gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifakalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2015 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Yurt İçi
Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
(TL/dekar)
1 Buğday 8,5
2 Arpa,Tritikale, Yulaf, Çavdar 6
3 Çeltik, Yer Fıstığı 8
4 Nohut,Kuru Fasulye, Mercimek 12
5 Susam,Kanola, Aspir 4
6 Patates 40
7 Soya 20
8 Korunga,Fiğ, Yem bezelyesi 7
9 Yonca 10

 

Sıra No Yurt İçi
Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart SertifikalıFidan Kullanım Desteği
Standart
(TL/dekar)
Sertifikalı (TL/dekar)
1 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 400
2 Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
3 Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 280
4 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 150
5 Aşılama ile çeşit değiştirme 250
6 Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100
7 Sertifikalı çilek fidesi desteği 350
8 Sertifikalı standart antepfıstığı anacı ile meyvebahçesi tesisi 100 280
9 Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği Aldığı
desteğe%50 ilave
Aldığı
desteğe%50 ilave
10 Sanayilik/İhracata yönelik çeşitlerde ilave destek Aldığı
desteğe%50 ilave

 

Sıra No Yurt İçi
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği
(TL/kğ)
1 Buğday 0,1
2 Arpa,Tritikale,
Yulaf. Çavdar, Patates
0,08
3 Çeltik 0,25
4 Nohut,
Kuru Fasulye, Mercimek,Aspir.Korunga,Fiğ
0,50
5 Soya 0,35
6 Kanola 1,20
7 Susam 0,60
8 Yonca 1,50
9 Yer
Fıstığı
0,80

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği

MADDE 6- (1) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sistemının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlıkça belirlenecek usul  ve  esaslar çerçevesinde örnek olarak seçilen işletmelerden, 2014 yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarıyla belirlenen işletmelere 2015 yılı bütçesinden 375 TL, 2015 yılı çiftçi kayıt sistemi kayıtlarıyla belirlenen işletmelere ise 2016 yılı bütçesinden 425 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

Organik tarım ve iyi tarım desteği

MADDE 7- (1) Bitkisel üretimde 2015 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik meyve-sebze ve tarla bitkileri tarımı yapan çiftçilerin organik süreçteki sertifikalandırılmış  üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.

(2)Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Bakanlık ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak organik büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Organik
Tarım Desteklemeleri
Destek
Miktarı
1 Meyve,
Sebze
70
TL/dekar
2 Tarla
Bitkileri
10
TL/dekar
3 Anaç
Sığır, Manda
150
TL/baş
4 Buzağı 50 TL/baş
5 Arnaç
Koyun, Keçi
10 TL/baş
6 Arılı
Kovan
5
TL/kovan
7 Alabalık 0,35
TL/kg
8 Çipura-Levrek 0,45
TL/kg

(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçiiere. Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No İyi Tarım
Uygulamaları Desteklemeleri
Destek
Miktarı
1 Meyve,
Sebze
50
TL/dekar
2 Örtü Altı 150
TL/dekar
3 Süs
Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler
100
TL/dekar

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 8-(1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.

(2)       Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.

(3)       Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal işletme katkı payı, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar, uygulama alanı ve diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

MADDE 9- (1) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda destekleme ödemesi yapılır.

 

Sıra No Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri Destek
Miktarı
1 Biyoteknik mücadele desteği 110 TL/dekar
2 Biyolojik mücadele desteği 350 TL/dekar

Örtü altı paket toplamı
460 TL/dekar
3 Biyoteknik mücadele desteği 35 TL/dekar
4 Biyolojik mücadele desteği 35 TL/dekar

Açık alanda paket toplamı
70 TL/dekar

Araştırma ve geliştirme projeleri desteği

MADDE10-(1) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme (AR-GE) projeleri ile araştırmacılara 2015-2019 yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı

MADDE 11- (1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kuımuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin %0, l ‘i oranında merkez birliklerine, %0,l ‘i oranında da ilgili birlik  veya kooperatif üst/bölge birliğine irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendiıme” adı altında toplam %0,2 oranında kesinti yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 12- (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin; altıncı, yedinci, dokuzuncu, onüçüncü, ondördüncü, onbeşinci, onaltıncı, onyedinci ve onsekizinci fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Bakanlığın 2015 yılı bütçesinde  hayvancılık  desteklemeleri için ayrılan kaynaktan, diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ise 2016 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.

(2)       Bu Kararın 2 nci maddesinde yer alan mazot, gübre, toprak analizi ve sözleşmeli üretim desteği ile 7 nci maddesinde yer alan organik tarım ve iyi tarım desteği ödemeleri için gerekli finansman 2016 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(3)       Bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında, 2015 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Bakanlığın 2015 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi sertifikalı/standart fidan, aşılama ile çeşit değiştirme desteği, sertifikalı/standart Antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi desteği, sertifikalı çilek fidesi desteği, patates siğili görülen 8 ilde (Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon) sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, virüsten ari fidanlara ilave destek ve sanayilik çeşitlerde ilave olarak verilecek desteklere ait 2015 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2015 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2016 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(4)       Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan fark ödemeleri desteği, 2016 yılı bütçesinden ödenir. 2015 yılı bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde hububat ve  bakliyat ödemelerine, yılı içinde başlanır.

(5)       Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan yaş çay prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının %0,l ‘i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR’ a ayrıca ödenir.

(6)       Bu Kararın 8 inci maddesinde yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 9 uncu maddesinde yer alan biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemeleri 2015 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan destekleme ödemeleri ile örtüaltı bitkisel üretimdeki biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının tüm yıl içerisinde devam etmesi nedeniyle ödemesi ertesi yıla kalan destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(7)       Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C.  Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının %0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(8)       Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik vb.  işlemler yapılmaz

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 13- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 10 uncu maddede yer alan araştırma ve geliştirme proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14-(1)Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2)       Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3)       Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 2117/1953 taıihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

(4)       Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15-(1)Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 16-(1) Bu Karar, 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

  ——————————————————————————-
(*) 8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete  Sayı : 29320

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7495

Ekli “2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/3/2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

LİSTE


Sıra No

HAVZA ADI

FARK ÖDEMESİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜRÜNLER
1 Güney
Marmara Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,Kütlü Pamuk. Nohut. Soya Fasulyesi. Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,Yulaf, Zeytinyağı.
2 Batı
Karadeniz Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
3 Kuzey
Batı Anadolu Havzası
Arpa,Aspir, Buğday. Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut,Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
4 Doğu
Karadeniz Havzası
Buğday,Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola.
5 Karasu-Aras Havzası Arpa,Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale,Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
6 Kuzey
Marmara Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır,Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
7 Büyük
Ağrı Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik
8 Söğüt
Havzası
Arpa.Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, KuruFasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YağlıkAyçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
9 Çoruh
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale, Yulaf.
10 Yukarı
Fırat Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale.
11 Kıyı Ege
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YağlıkAyçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
12 Van Gölü
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği.
13 Erciyes
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
14 Kaz
Dağları Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, KuruFasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek. Nohut, Soya Fasulyesi,Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
15 İç Ege
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, YağlıkAyçiçeği, Yulaf Zeytinyağı.
16 Gediz
Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı.
17 Meriç
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola,Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
18 Yeşilırmak Havzası Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
19 Orta
Karadeniz Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
20 Karacadağ
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
21 Zap
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye. Kütlü Pamuk, Mercimek,Nohut.
22 GAP
Havzası
Arpa,Aspir. Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,Havzası Mercimek, Nohut, Soya Fasuiyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
23 Batı GAP
Havzası
Arpa.Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
24 Doğu
Akdeniz Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
25 Kıyı
Akdeniz Havzası
Arpa,Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf,Zeytinyağı.
26 Ege Yayla
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, KütlüPamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
27 Orta
Kızılırmak Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, KuruFasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
28 Orta
Anadolu Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek,
Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale. Yağlık Ayçiçeği,Yulaf.
29 Fırat
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola,Kuru Fasulye,Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Trıtıkale, Yağlık Ayçiçeği,Zeytinyağı.
30 Göller
Havzası
Arpa,Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,Yulaf, Zeytinyağı.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!