Konular

2015 İZMİR MESLEKİ EĞİTİM HİBE PROGRAMLARI

İzmir Kalkınma Ajansı mesleki eğitime yönelik olarak 2016 yılında verilecek mali destek hibe programını açıkladı. Buna göre;

2015 YILI MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
PROJENİN AMACI
Genel Amaç; İzmir’de işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi Özel Amaç;İzmir Bölge Planı’nın “Herkes için eğitim” stratejik önceliği kapsamında, İzmir’de mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak tasarlanması, yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, mesleki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara eriştirilmesiçekli işletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması.

PROJE KONULARI
Öncelik 1:
– Meslek liselerindeki makine tesfiye atölyelerinde günümüz teknolojilerine uyumlu eğitim ortam ve gereçlerinin edinilmesine yönelik projeler
– Yenilenebilir enerji ve bilişim sektörlerinde mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik projeler
– Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere Belgelendirme Kuruluşu Yetkisi almak amaçlı atölye, laboratuvar, sınıf kurulmasına yönelik projeler
– Meslek lise öğretmenlerinin sanayi ile birlikte geliştirilen projelerde mesleki deneyimlerinin artırılması ve teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi
– Mesleki eğitimde yeni teknolojilerin etkin olarak kullanımının sağlanması
– Mesleki eğitim aşamasındaki gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini ve eğitmenlerin mentorlük, koçluk, liderlik becerilerini artırmaya yönelik olarak iş dünyası ile okullar arasında işbirliğine dayalı eğitim ve beceri programları geliştirilmesi
– Mesleki eğitimde hizmet kapasitesinin sanayi işbirliğinde ve sanayi uygulamaları göz önünde bulundurularak artırılması (güncel teknoloji makine-teçhizat temini, atölye modernizasyonu)
– Mesleki eğitimde alternatif eğitim modellerinin ilgili kurum, kuruluş ve STK’larla işbirliğinde geliştirilmesi
– Sanayi siteleri bünyesinde ortak eğitim merkezi kurulması
– Mesleki ve teknik eğitimde yenilikçi tekniklerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik merkezlerin kurulması
Öncelik 2:
– Kadınların tasarım hizmetleri gibi gelir avantajı olan mesleklere yönlendirilmesine yönelik projeler
– Tutuklu ve hükümlülerin CNC operatörlüğü sertifikası edinmesine yönelik projeler
– Halk Eğitim Merkezlerinde istihdam potansiyeli yüksek mesleki bilgi ve becerilerin edindirilmesine yönelik projeler
– Dezavantajlı bireylerin mesleki eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojileri okur yazarlığı gibi becerilerini artırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi
– Üretime daha fazla katılmalarını sağlayacak şekilde dezavantajlı bireylere yönelik mesleki eğitim merkezi veya eğitim atölyeleri oluşturulması veya buna yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
– Engelli bireylere yönelik mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin adaptasyonu
– Halk Eğitim Merkezinde ortopedik engellilere, görme engellilere veya işitme engellilere yönelik spesifik donanımın temin edilip eğitime kazandırılmasına yönelik projeler

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
1. Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
2. Üniversiteler (Rektörlükler ve Meslek Yüksekokulları)
3. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri)
4. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri)
5. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri
6. Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri
7. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
8. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal hizmet merkezleri
9. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri
10. Kooperatif Şeklinde Yapılanmış Sanayi Sitesi Yönetimleri
11. İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)

BAŞVURU TARİHLERİ
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2016 Saat: 17.00 , Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 04 Mart 2016 Saat: 17.00.

PROGRAMIN BÜTÇESİ -VERİLECEK DESTEK TUTARLARI – ORANLARI ve PROJE UYGULAMA SÜRESİ
Program Bütçesi 15.000.000 TL, Asgari/Azami Destek Tutarı 150.000 TL / 750.000 TL ,Asgari/Azami Destek Oranı % 10 – % 90 ,Proje Süresi 12 Ay

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!