Konular

2015 DİYARBAKIR ŞANLIURFA HİBE DESTEKLERİ

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır,Şanlıurfa illeri için 2015 Yılı mali destek programını açıkladı. Dört ayrı program halinde mali destek (Doğrudan Finansman Desteği hibe) verecektir.
2015 Yılı Mali Destek Programları için öngörülen toplam mali destek 28.000.000,00 TL olup mali destek programlarının özetleri ağıdaki verilmiştir.
1 KOBİ Mali Destek Programı bütçesi 12.000.000 TL.
2 Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı bütçesi 5.000.000 TL.
3 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı bütçesi 4.000.000 TL.
4 Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı bütçesi 7.000.000 TL.

2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 03/04/2015 Saati: 23:59Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 10/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde; rekabetçi ve stratejik Sanayi ve
Hizmet (Turizm, Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı)
sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işlet- melerin üretim ve
ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi; kurumsallaşma çalışmalarının
desteklenerek rekabetçiliklerinin arttırılması, verimliliklerinin ve
hizmet kalitelerinin arttırılması ve uzmanlaşmanın teşviki, Bölgenin
stratejik sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulması ve
katma değerin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki
kapasitelerinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin arttırılması ve
dışa açılmalarının sağlanması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI 1. Stratejik sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin üretim ve
istihdam kapasitelerinin artırılması, tedarik ve değer zincirleri nin
oluşturulması,
2. Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yeniklikçilik faaliyetlerinin teşvik
edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması ve
ihtisaslaşmanın teşviki,
3. İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması, pazarlama ve
ihracat kapasitelerinin geliştirilerek dışa açılmalarının sağlanması,
4. KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması ve verimliliğin
artırılması,
5. Turizm ve Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı sektör- lerinde
faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki kapasi tenin
geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması.
Proje Konuları:
-sanayi sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulmasına
yönelik faaliyetler (satın alma, üretim, yönetim, muhasebe, satış ve
dağıtım faaliyetleri),
-Gıda ürünleri imalatında kapasitenin artırılması (un, çırçır ve mısır
kurutma iş- letmeleri hariç),
– Organik ürünlerin işlenmesi paketlenmesi,
– Tekstil ve giyim eşyaları imalatı,
-Ağaç ürünleri ve mobilya imalatı,
-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı,
– Yapı malzemeleri ve kimyasalları üretimi,
-Elektrikli makine ve teçhizatlar gibi stratejik sektörlerde kapasite
artışı, ürün geliştirme, markalaşma ve üretim süreçlerini geliştirme… vb
projeler,
– Mermerin işlenmesi ve mermer atıklarının değerlendirilmesi,
-Makine ve ekipman imalatı, tarım makineleri ile sulama ekipmanlarının
üretimi, metal eşya üretimi ve bunlara ilişkin yan sanayi üretimi
alanlarında kapasitenin geliştirilmesi ve yeni üretim halkalarının
oluşturulması,
-İhracatı artırmaya yönelik kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik
projeler (ihracat biriminin kurulması, dış ticaret uzmanı istihdamı vb.)
-KOBİ’lerin ihracata başlamasına yönelik pazarlama veya kapasite
geliştirmeye yönelik projeler,
-İhracatçı firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması, Ar-Ge ve
analiz, tanıtım ve pazarlama kapasitelerinin artırılmasına yönelik
projeler,
-KOBİ’lerde üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, stok yönetiminde
teknolojik yöntem lerin kullanılmasına yönelik projeler (kurumsal kaynak
planlama, stok kontrol sis temleri vb. projeler)
Turizmde 3 yıldız ve altı konaklama tesisleri açılması veya
mevcutlarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin
artırılması,
– Tarihi yapılarda turizme yönelik işletmelerin kurulması (konaklama
tesisleri, müze, sanat galerisi, sergi, yeme-içme, eğlence vb).
– Turizme yönelik ürünlerin üretimi, tasarımı, tanıtımı, pazarlama ve
markalaşma fa-aliyetleri (hediyelik eşya, geleneksel üretim, yöresel el
sanatları vb)
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 12.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Ajans destek tutarı asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL’dir.Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az, % 50’sinden
fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ En az: 2 ay , En fazla: 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Kâr amacı güden;
a) Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),
b) Üretici Kooperatifleri,
c) Üretici Birlikleri,
d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler.

 

2015 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar,Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 03/04/2015 Saati: 23:59
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 10/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki; yenilenebilir ener- ji
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik farkındalığı artırmak,
Bölgede çevre dostu teknolojileri yaygınlaştırmak ve Bölgenin “Yeşil
Enerji Bölgesi” imajını oluşturmak, Bölgedeki işletmelerin ve
kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI 1. Yenilenebilir enerji kullanımında farkındalığın artırılması,
2. Bölgede üretim yapan işletmelerde ve kurum/kuruluşlar- da başta güneş
enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi,
3. Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak üzere
jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji uygula malarının
desteklenmesi,
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarım (tarımsal sulama), sanayi ve
turizm gibi bölgede potansiyeli olan sektörlerde kullanımına yönelik
uygulamaların desteklenmesi,
5. Yenilenebilir Enerji Test ve Uygulama Merkezlerinin kurul ması veya
mevcutların geliştirilmesi.
ÖRNEK PROJE KONULARI
✓ Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üre- timine
yönelik olarak en az 50 kW, en fazla 1 Megawatt kapasiteli elektrik
üretim sistemlerinin kurulması,
✓ Başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımına yönelik yatırımların yapılması,
✓ Jeotermal ve güneş enerjisinin tarımsal ürünlerin üretilmesi ve
işlenmesi alanlarında kullanılması,
✓ Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlar- da,
cadde-park aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik işaret ve
sinyalleri gibi yenilenebilir enerji destekli uygu- lamaların yapılması,
✓ Endüstriyel üretim süreçlerinde ısıtma, soğutma vb. ihti yaçlar için
başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından
faydalanılması,
✓ Kamu binaları ve fabrika binalarında yenilenebilir enerji kullanımının
artırılması,
✓ Tarımsal (pamuk, buğday, fıstık) artıklardan elektrik üre- tilmesi,
✓ Hayvan atıklarından biyogaz üretilmesi,
✓ Tekstil işletmelerinde ihtiyaç duyulan sıcak su ve buharın üretimi
için güneş enerjisi kaynaklı olanakların değerlen- dirilmesi,
✓ Eko-turizm, termal turizm ve sağlık turizminde turizm cazibesi
oluşturabilmek amacıyla konaklama tesisleri ve otellerde güneş
enerjisiyle ısıtma ve soğutma vb. uygu lamaların yapılması.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlar;
Asgari: 50.000,00 – Azami: 500.000,00 TL  (%25-50)
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
Asgari: 75.000,00 – Azami: 750.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ En az: 2 ay , En fazla: 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler,
üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB
Müdürlükleri ve Kooperatifler ile STK’lar ve kar amacı güden
Üretici Kooperatifleri, Üretici Birlikleri, KOBİ’ler, diğer gerçek ve
tüzel kişilerdir.

 

2015 Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 03/04/2015 Saati: 23:59
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 10/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki; yenilenebilir ener- ji
potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik farkındalığı artırmak,
Bölgede çevre dostu teknolojileri yaygınlaştırmak ve Bölgenin “Yeşil
Enerji Bölgesi” imajını oluşturmak, Bölgedeki işletmelerin ve
kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI 1. Organize çalışma alanlarında üretimi ve verimliliği olumsuz yönde
etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu,
arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı vb.),
2. Bölgede ihtisas sanayi alanlarının (OSB, SS) kurulması ve mevcutların
altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması,
3. Bölgenin ikincil büyüme merkezleri olan ilçelerinde (Siverek,
Viranşehir, Ergani, Bismil, Birecik, Silvan… gibi) sanayi altya-
pısının geliştirilmesi,
4. Organize çalışma alanlarında ve üniversitelerde ortak eğitim merkezi
ve laboratuar vb. kullanımların oluşturulması,
5. Girişimciliğin geliştirilmesi için yeni İŞGEM’ler oluşturulması ve
mevcutların geliştirilmesi,
6. Şehir merkezinde kalan küçük sanayi işletmelerinin düzenli sanayi
sitesi alanlarına taşınması amacıyla eğitim olanaklarının da bulunduğu
modern SS’lerin oluşturulması.
ÖRNEK PROJE KONULARI
✓ Mevcut, ilave ve yeni İŞGEM, OSB veya SS’lerin elektrik, su,
kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, iletişim ve haberleşme gibi
altyapı tesislerinin yapılması, tamam- lanması veya mevcutların
iyileştirilmesi,
✓ Mevcut ve yeni İŞGEM, OSB veya SS’lerin altyapı ağları na (yol, su,
enerji…) bağlantılarının sağlanması ve çevre düzenlemelerin yapılması,
✓ Kent içinde kalmış sanayi alanlarının düzenli sanayi ve çalışma
alanlarına taşınması,
✓ İŞGEM, OSB veya SS’lerde ortak kullanıma açık eğitim merkezi,
araştırma-geliştirme, kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarlarının
kurulması veya mevcut olanlarının geliştirilmesi,
✓ OSB veya SS’lerde sanayiye yönelik işgücünü geliştir- meye yönelik
mesleki eğitim merkezlerinin kurulması,
✓ Üniversite  Sanayi işbirliğini sağlamaya yönelik Ar-Ge
altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 75.000,00 – Azami: 1.000.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ En az: 2 ay , En fazla: 15 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa)
Bölgesi’nde yer alan;
a) Valilikler,
b) Kaymakamlıklar,
c) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
d) Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
e) Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire başkan- lıkları ve
Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri),
f) Üniversiteler, Fakülteler, Yüksek Okullar ve Üniversite Bünyesindeki
Araştırma Merkezleri,
g) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb),
h) Sanayi Sektörü ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar,
dernekler, birlikler, federasyonlar… vb),
i) OSB Müdürlükleri,
j) SS Kooperatifleri, başvuruda bulunabilir.

 

2015 Yılı Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 03/04/2015 Saati: 23:59
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 10/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde zengin turizm
potansiyelinin geliştirilmesi, başta ilçelerde olmak üzere yeni çekim
alanları ve turizm destinasyonları oluşturulması, bölgede kırsal ve
kentsel alanlarda altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak kullanım
alanlarının oluşturulması suretiyle yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1:
Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların koru- narak
geliştirilmesi, görünürlük ve erişilebilirliğinin artırılması, koruma
kullanma ilkesine bağlı kalınarak turizme uygun işlevler kazandırılması,
ören yerleri ve diğer tarihi, kültürel ve doğal nitelikli alanlarda
çevre düzenle- melerinin yapılması, turizm çeşitliliğine katkı
sağlayacak altyapı ve çevresel düzenlemelerin yapılması.
Öncelik 2:
TRC2 Bölgesinde kentsel ve kırsal alanda mahalli hiz- metlerin
iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılma- sına yönelik altyapı
hizmetlerinin sağlanması, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi ve modernize
edilmesi.
ÖRNEK PROJE KONULARI
▪ Taşınmaz kültür varlıklarının, tescilli tarihi yapıların ve sit
alanla- rının korunması, bakım-onarımı ve ziyarete açılması (taşınmaz
kültür varlıklarının iyileştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik
restorasyon uygulamaları, çevre düzenleme uygulamaları, sokak
sağlıklaştırma uygulamaları vb.),
▪ Bölge içi ören yerleri ile turistik hizmet alanlarına olan ulaşım
altyapısının tamamlanması ve erişilebilirliklerinin artırılması,
▪ Bölge içi ören yerleri ile turistik hizmet alanlarında çevre
düzenlemesi, dinlenme alanı, wc gibi üst yapı olanakları ile aydınlatma
ve güvenliklerinin sağlanması,
▪ İlçelerde turizm danışma merkezlerinin oluşturulması,
▪ Kentin kamusal ve turizm potansiyeli taşıyan alanları ile doğal,
tarihi ve kültürel açıdan önemli alanlarında kentsel estetik ve mekan
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak kent meydanı düzenlemesi,
çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma, kentsel tasarım, güzelleştirme
projesi vb. düzenlemelerin yapılması,
▪ Kent girişleri ve turistik potansiyeli olan güzergâh ve mekânların
görsel açıdan iyileştirilmesi (sokak sağlıklaştırma, peyzaj tasa- rımı,
güzelleştirme uygulama işleri, kent girişi kentsel tasarım uygulamaları
vb.)
▪ Kent merkezlerinde uygun alanlarda yerel veya organik ürünle- rin
satıldığı otantik veya modern pazar alanları oluşturulması,
▪ İlçelerde alternatif turizm ve rekreasyon alanları yaratılmasına
yönelik olarak akarsu ve baraj gölleri yakınında ve çevresinde uy- gun
alanlarda sahil düzenlemesine yönelik tasarım projeleri, kıyı turizmi ve
su sporlarına yönelik aktivite alanları ile rekreasyon alanlarının
oluşturulması,
▪ Ortak kullanıma yönelik entegre spor alanlarının oluşturulması
(örneğin çocuk parkı, basketbol sahası ve yeşil alanın birlikte ele
alındığı mekanlar), mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesi veya
yeniden düzenlenmesi,
▪ Ortak ticaret ve hizmet alanlarını destekleyici küçük ölçekli altyapı
işleri (otogar, meyve ve sebze hali, mezbaha yapımı vb.),
▪ Ortak kullanıma yönelik toplantı, konferans, vb. organizasyonların
düzenlenebileceği merkezlerin oluşturulması veya mevcutların
iyileştirilmesine yönelik projeler,
▪ Yeşil alanların ve halkın ortak kullanımına açık rekreasyon alan-
larının (park, bahçe, oyun alanları, açık hava dinlenme tesisi,
mesire/piknik alanı) artırılması ve mevcut olanların kapasitelerinin
geliştirilmesi veya yeniden düzenlenmesi,
▪ Çevre ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla gerekli sistemlerin
kurulması veya iyileştirilmesine yönelik projeler.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 7.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 75.000,00 – Azami: 750.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ En az: 2 ay , En fazla: 15 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar proje başvurusu yapabilirler:
a. Valilikler,
b. Kaymakamlıklar,
c. Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
d. Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
e. Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Bağlı Daire Başkanlıkları
ve Belediyeler),
f. Mahalli İdare Birlikleri,
g. Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,
h. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar… vb),
i. Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler,
federasyonlar… vb)

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!