Konular

2015 BİTLİS HAKKARİ VAN MUŞ HİBE DESTEKLERİ

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İlleri için 2015 Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında hibe programını açıkladı.Kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olarak verilecek desteklerin özeti aşağıda verilmiştir.

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi: 30/11/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI Programın amacı, TRB2 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi
hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik
gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve
planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının
iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin
desteklenmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Desteklenecek faaliyet konuları aşağıda sayılmaktadır:
• Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılması,
• Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil
tedbirlerin alınması,
• Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,
• Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye
yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri,
teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması
amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için
önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve
gerçekleştirilmesi
• Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve
yönlendirilmesine katkı sağlanması.

Örnek Faaliyet Konuları:
• Sınır ticaretinin mevcut durumunun tespitine ve geliştirilmesine
yönelik altyapı çalışmaları
• İnkübasyon merkezleri oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
• Bölge yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tespiti, verimli kullanımı ve
AR-GE’sine yönelik çalışmalar
• Yenilenebilir enerji ulusal ve uluslararası yatırımları teşvik edecek
fizibilite çalışmalarının yapılması
• İmalat sektörünün işgücü ihtiyaçlarının araştırılması
• Teşvik Yasası kapsamında dikkate alınan emek yoğun sektörlerde
(tekstil ve konfeksiyon imalatı, plastik ürünleri imalatı, mobilya
ürünleri imalatı ve metal eşya sanayi yatırımları öncelikli) ulusal ve
uluslararası yatırımın teşvik edilmesine yönelik fizibilite raporlarının
hazırlanması
• TRB2 Bölgesinin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda
bulunabilecek etkinliklerin bölgede düzenlenmesine yönelik araştırma ve
projelendirme faaliyetleri
• Bölgesel mevcut turizm potansiyelinin, turist profilinin tespit
edilmesine; tanıtım, bilgilendirme ve yer markalama stratejisi
oluşturulmasına yönelik araştırmalar
• Alternatif turizm ürünlerinin geliştirilmesine yönelik fizibilite
çalışmaları
• Turistik değere sahip alanların yeniden düzenlenmesine, bölgede
bulunan tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, aydınlatma ve
çevre düzenleme projeleri
• Sektörel kümelenmenin oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
• Van Gölü Çevresi ve sanayi bölgelerinde çevresel kirliliğin ve
sürdürülebilir atık yönetiminin araştırılması, bertaraf sistemlerinin
kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları
• Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik demonstrasyon
uygulamaları
• Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında
desteklenen ürünlerin verimini arttırmaya yönelik çalışmalar
• Hayvansal gıda üretim süreçlerinin çağdaşlaştırılması (modernize
edilmesi) ve gıda güvenliğinin arttırılmasını (HACCP sisteminin etkili
bir şekilde uygulanması) amaçlayan çalışmalar
• Hayvancılıkta uygun genotip ile birlikte kaliteli yem üretimine
yönelik çalışmalar
• Sivil Toplum Kuruluşlarının mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının
belirlenmesine yönelik araştırma çalışmaları
• Bölgede marka değeri taşıyan yöresel ürün, hizmet ve değerlerin
belirlenmesine ve bunların pazar araştırmaları, satış kanalları
oluşturulmasına yönelik çalışmalar
• Kentsel dönüşüm ve afet yönetimine ilişkin araştırmalar

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 1.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari tutar: 25.000 TL,Azami tutar: 95.000 TL-Program kapsamında proje
bütçesinin %100’üne kadar Ajans desteği sağlanabilecektir.
PROJE SÜRESİ Destek verilecek faaliyetler, 3 (üç) aylık uygulama süresini aşamazlar.
Üç aylık uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra
başlar.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ – Büyükşehir Belediyesi
– İl, İlçe, Belde belediyeleri
– İl Özel İdareleri
– Mahalli İdare Birlikleri
– Köylere Hizmet Götürme Birliği
– Valilikler
– İl Müdürlükleri,
– Bölge Müdürlükleri,
– Kaymakamlıklar
– İlçe Müdürlükleri
– Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)
– Bölgesel Kalkınma İdaresi
– TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
– Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları
– Meslek Odaları ve Birlikler (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki
Şube Başkanlıkları)
– Hakkâri, Muş ve Van İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan
dernekler, vakıflar ve sendikalar
– Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri
– Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıkları
– Geliştirme Merkez Müdürlükleri
– Birlik ve kooperatif başkanlıkları
– Yukarıdaki listede gösterilen kurum ve kuruluşların kurduğu veya
ortağı olduğu işletmeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!