Konular

2015 BARTIN ZONGULDAK KARABÜK HİBE DESTEKLERİ

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak, Karabük, Bartın illeri için 2015 Yılı Mali desestek programını açıkladı. “KOBİ Mali Destek Programı” ve “Yöresel Değerler Destek Programı” program bütçesi 10.000.000 TL olup, bu bütçenin 5.000.000 TL’si makine imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, diğer 5.000.000 TL’si ise turizm ve diğer imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için ayrılmıştır.Prtogram Özetleri aşağıda verilmiştir.

2015 Kobi Mali Destek Programi
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar (Gerçek ve tüzel Kişiler)
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10/04/2015 Saati: 23:59
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 17/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde turizm ve imalata
dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim, hizmet,
pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitlili- ği, üretim
kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
* Mevcut üretim tesislerinin modernizasyo- nu,
* Mevcut durumda üretilen ürün sayısı ve çeşitliliğinin artırılması,
* Bölge için gerekli ürünleri üretebilecek ma- kinelerin imalatı,
* Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve ci- hazların üretimi,
* Sağlık sektöründe kullanılacak makine ve ekipmanların imalatı,
* Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda ha- line getirilmesi,
* İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve istihdamın
arttırılması vs.
Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, Ar-Ge, uluslararasılaşma, ağ
oluşturma, kalite sertifi- kasyonu, markalaşma ve tasarım
faaliyetlerinin desteklenmesi
* İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuvarları- nın kurulması,
* Bölgede ilk kez üretilecek ürün ve/veya makinelerin imalatı,
* Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edil- mesi yoluyla üretimde
verimliliğin arttırıl- ması,
* Yeni ürün geliştirilebilecek, tasarım yapı- labilecek ve araştırma
yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulması, mevcut
yerlerin geliştirilmesi,
* Sektörde ihtiyaç duyulan hâlihazırda ithal edilen malzeme ve
sistemlerin yerlileştiril- mesi,
* Yüksek katma değerli ürünlerin üretimi vs.
Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının
etkin kullanımına ve çev- renin korunmasına yönelik faaliyetlerin
destek- lenmesi
* Atıkların işlenip değerlendirilmesi,
* Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar vb.) çevreye verdiği
zararın engellenmesi- ne yönelik atık yönetimi ve geri dönüşüm
uygulamalarının hayata geçirilmesi,
* Çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin kontrolü için
kullanılacak yeni- likçi kontrol, izleme ve ölçme sistemlerinin
oluşturulması,
* Üretim süreçlerinde çevre dostu hammad- de, ekipman veya teknolojiye
geçişe yöne- lik projeler,
* İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketi- minin sağlanması vs.
Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hiz- met kalitelerinin ve
kapasitelerinin arttırılması ile turizmin geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin desteklenmesi
* İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekotu- rizm gibi alternatif
turizm çeşitlerinin geliş- tirilerek yaygınlaştırılması,
* Engellilere yönelik turizm projeleri,
* Tarihi, sosyal ve kültürel mekânlarının turist dostu bir niteliğe,
çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye kavuşturularak turist başına elde
edilen gelirin yükseltilmesi,
* Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm hizmetine sunulduğu sıra
dışı konaklama ünitelerinin desteklenmesi,
* Tanıtım, pazarlama, bilgi iletişim teknoloji- lerinin kullanılarak
turizmde markalaşma- nın, kurumsal kapasite gelişiminin sağlan- ması ve
turizmin çeşitlendirilmesi,
* Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve turizm faaliyetlerinin dört
mevsime yayılması,
* Bölgeye özgü kültürel değerlerin korunarak mekana yansıtılması,
* Eserlerin tespiti, ortaya çıkarılması, resto- rasyonu, yenilenmesi,
onarımı,
* Turizm potansiyelinin çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaklaşımla
değerlendirilmesi
* Butik otelciliğin geliştirilmesi,
* Belgeli konaklama tesislerinde bir üst sınıfa geçmenin hedeflenmesi,
* Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının üretilmesi ve pazarlanması
vs.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL (Makine İmalat Sektörü 5.000.000 TL+Turizm ve Diğer İmalat
Sektörleri 5.000.000 TL)
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 35.000,00 – Azami:500.000,00 TL  (%25-50)
PROJE SÜRESİ 6 aydan kısa 9 aydan uzun olamaz
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen
KOBİ1(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması
• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna
ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye
ait olmaması,
• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde
kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede
bulunması,
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile
birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret
sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

2015 Yöresel Değerler Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güdmeyenen Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10/04/2015 Saati: 23:59Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 17/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi genelindeki yöresel
değerlerden elde edilen katma değerin artırılması, bölge kültürünün
yaşatılması ve yaygınlaştırılması faaliyetleriyle yerel potansiyelin
harekete geçirilerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Turizm potansiyelinin geliştirilmesi, bölge kültürünü ve
kimliğini yaşatacak ve yay- gınlaştıracak uygulamalara destek verilmesi
• Çeşitli turizm imkânlarının (Eko turizm, yayla turizmi, macera
turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) araştırıl- ması,
geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik projeler,
• Bölgedeki alternatif turizm bilincinin arttırıl- masına yönelik
projeler,
• Yöresel kültürel değerlerin araştırılması, geliştirilmesi ve
tanıtılmasına yönelik pro jeler,
• Bölgedeki özgün el sanatları, alışveriş için mekânlar, pazar yeri
düzenlemelerinin ya- pılmasına yönelik projeler,
• Tarihi yapıların turizm amaçlı kullanılması- na yönelik projeler,
• Turizm için önemli alanlarda, özellikle de- zavantajlı gruplara
yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların
yaratılması ve geliştirilmesine yönelik pro- jeler vb.
Öncelik 2: Yerel-yöresel ürünlerin ticari ürüne dönüştürülmesi ve bu
değerlerin üretiminde bölgesel rekabet altyapısını iyileştirmek üzere
Ar-Ge, modernizasyon, pazarlama, tanıtım, ya- yım vb. uygulamaların
desteklenmesi
• Pelemet ve diğer yerli dokuma çeşitleri, bastonculuk, ağaç oymacılığı,
taş sac ya- pımı, dokumacılık, tel kırma gibi geleneksel el sanatlarına
ait ürünlerin ve turistik eş- yaların geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi
ve pazarlanmasına yönelik projeler,
• İşlenmiş gıda sektöründe su ürünleri, lo- kum, marmelat, mantar,
defne, safran, kestane şekeri vb. ürünlerin çeşitliliğini ar- tırarak
ihracat payının artırılması, ürünlerin paketleme, etiketleme, tanıtım,
pazarlama, depolama ve nakliye uygulamalarının geliş- tirilmesi
projeleri,
• Deri giyim, sayacılık, semercilik, bakırcılık, kalaycılık, saraçlık,
bastonculuk, nalbantlık vb. yöresel değerlerde ürün çeşitliliğin artı-
rılması projeleri,
• Orman ürünleri sektörünün geliştirilmesi, ahşap hediyelik eşya vs.
bölge içerisinde yapımı, tanıtımı, pazarlaması konulu pro- jeler,
• Örgütlenmenin yaygınlaştırılması ve güç- lendirilmesi ile tarımsal
ürünlerin pazarlan- masına yönelik eğitim projeleri,
• Gıda güvenliği ve izlenebilirlik sistemlerinin kurulumuna yönelik
eğitim ve sertifikasyon projeleri,
• İhracat olanaklarının artırılmasına yönelik olarak organik ürünlerin
ambalajlama, de- polama projeleri,
• Bölge kültürünü sürdürmeye ve yaygınlaş- tırmaya yönelik yenilikçi
ürün geliştirilmesi, tasarım eğitimleri verilmesi projeleri vb
Öncelik 3: Yerel ve yöresel değerlerin üretimin- de kalite ve verimin
artırılması amacıyla insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, genç
işsizler, engelli ve kadınlar başta olmak üzere, insan kaynaklarının
eğitim yoluyla işgücü piya- sasına kazandırılması
• Yöresel değerlerle ilgili alanlarda genç iş- sizlerin, engellilerin ve
kadınların mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyileştirilerek istihdam
olanaklarının artırılması projeleri,
• Turizm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine
yönelik eğitim projeleri,
• Tarımsal çevre, halk sağlığı, gıda güvenli- ği, hayvan refahı, hayvan
besleme, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, organik tarım, iyi tarım
uygulamaları, atık yönetimi, su ürünleri vb. alanlarda bilinçlendirme
faaliyetleri ile iyi uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaş-
tırılmasına yönelik eğitim projeleri (teknik personel, çiftçi, birlik,
kooperatif gibi katı- lımcı kitle ve demonstrasyonlar dahil),
• Hayvancılık faaliyetlerinde verim artırmaya ve bilinçlendirmeye
yönelik eğitim projeleri,
• Su ürünleri, defne, safran, ceviz, kestane yetiştiriciliğine yönelik
eğitim projeleri,
• Deri giyim, sayacılık, semercilik, bakırcılık, kalaycılık, saraçlık,
bastonculuk, nalbantlık vb. faaliyetlere yönelik eğitim projeleri,
• Arıcılıktan elde edilen geliri artırmaya yöne- lik eğitim projeleri,
• Yöresel değerlerle ilgili alanlarda kadın is- tihdamına yönelik meslek
edindirme prog- ramları içerikli projeler,
• Tarımsal atıkların değerlendirilmesiyle ilgili eğitim projeleri vb.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 3.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 35.000,00 – Azami:200.000,00 TL  (%25-50)
PROJE SÜRESİ 6 aydan kısa 9 aydan uzun olamaz
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge/ İl/İlçe
Müdürlükleri, vb.)
• İl Özel İdareleri
• Belediyeler
• 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş
Mahalli İdare Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.
• Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar,
Borsalar vb.)
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar vb.)
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve Küçük Sanayi Siteleri
• Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler*
• Üniversiteler
• Lise, dengi ve üzeri mesleki eğitim veren okullar,
• Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler**
• Üretici birlikleri**
*Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan
Kooperatiflerin gelecek 5 (beş) yıl süresince ortaklara kar
dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul Karar
Metninde bulunması gerekmektedir.
**Sözleşme esnasında, ticari faaliyette bulunmadıklarına ve
bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları gerekmektedir

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!