Konular

2015 BALIKESİR ÇANAKKALE HİBE DESTEKLERİ

GMKA 2015 yılında kullandırılacak Balıkesir ve Çanakkale illeri için mali destek hibe programını açıkladı. 13.000.000 TL bütçeye sahip hibe programının ; 5.500.000 TL’si İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 2.000.000 TL’si Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı, 5.500.000 TL’si ise Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kullandırılacaktır.Hibe programı ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.(*)

2015 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM ADI İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13 Mart 2015, Saat: 20:00Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve Saati: 20 Mart 2015, Saat: 17:00
PROGRAMIN AMACI TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki
etkinliğinin artırılabilmesi ve daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip
olabilmesi için yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin
geliştirilmesine katkı sağlamaktır
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI   Öncelik 1: Bölgedeki işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması
–          İşletmelerin bünyelerinde ihracat birimi oluşturmasına veya mevcut birimlerinin geliştirilmesine ve birim personelinin dış ticaret prosedürleri bilgisinin geliştirilmesine yönelik projeler,
–          Dış piyasalarda talep gören veya talep görmesi beklenen ürünlerin üretimine ilişkin teknolojinin veya süreçlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
–          Ürün, hizmet ve yazılımların dış piyasalarda tanıtım ve pazarlanmasına, uluslararası ticaret ve iletişim ağlarına katılarak ikili ve çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler,
–          CE, GOST-R gibi belirli pazarlara ihracat yapılabilmesi için alınması zorunlu olan ürün veya ISO 22000, Helal Gıda gibi sistem belgelendirmelerinin temin edilmesini içeren projeler (Kalite yönetim sistemleri bu kapsamın dışındadır. Sadece sertifikalandırma projenin konusunu oluşturamaz, projenin bir parçası olarak ele alınabilir),
–          Yerel ürünlerin üretim, ambalaj ve pazarlama kalitesinin ürünün uluslararası piyasalarda talep görmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesine yönelik projeler.
Öncelik 2: İthal edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin yerli üretimle ikame edilmesi
–          Orta  ve  yüksek  teknolojili  sektörlerde  kullanılan  ve  halihazırda  ithal  edilen  makine, ekipman, ara malı ve malzemelerin üretimine yönelik projeler,
–          İthal  edilen  ürünlerin   üretim  süreçlerine  ilişkin  altyapının  oluşturulmasına,   üretim teknolojilerinin geliştirilmesine ve bilgi birikiminin artırılmasına yönelik projeler,
–          Büyük ölçüde ithal edilmekte olan ürünlerin üretimini gerçekleştiren  yerli işletmelerin teknik ve kurumsal becerilerinin geliştirilmesine ilişkin projeler,
–          İthal edilen ürünün Bölgede üretiminin risklerinin azaltılması amacıyla yapılan kapsamlı ürün ve pazar analizleri ile tanıtım faaliyetleri gibi unsurları içeren projeler,
–          Makinelerin    mevcut    durumda    ithal    edilen    elektronik    aksam    ve    yazılımlarının geliştirilmesine yönelik projeler.
Öncelik 3: KOBİ’lerin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması
–          Ar-Ge laboratuvarları kurulmasına ve akreditasyonuna yönelik projeler*,-          Akademik kurumlarla işbirliği içinde prototip ve yeni ürün üretimine yönelik projeler,-          Patent ve marka tescili alınmasını içeren projeler*,

–          Üretim süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak veya faaliyet alanıyla ilgili yazılımların geliştirilmesine ve elektronik ticaretin satış kanallarına eklenmesine yönelik projeler
–          Bölge kaynaklarının yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler

–          Ticari potansiyele sahip olabilecek ürün geliştirme amacıyla yapılacak Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
Öncelik 4: Alternatif turiz m f aaliyetlerin in geliştirilmesiyle sezonun on ik i aya yayılması   ve turizm sektö rünün Bölgeye sağladığı katma değerin artırıl ması

–          Geriatri gibi yaşlılara yönelik ihtisas hizmetler sağlayan merkezler, ev pansiyonculuğu ve yöresel mutfak gibi alternatif turizm yapılarına yönelik projeler,
–          Dalış, yamaç paraşütü ve sörf gibi spor turizmi odaklı projeler,

–          Uluslararası turizm acentalarının portföyüne girilmesi ve uluslararası turizm ağlarına dahil olunması için gerekli olan tesis iyileştirilmelerinin yapılması, organizasyon yapılarının geliştirilmesi ve standartların sağlanması için gerekli sertifikasyonların alınmasına yönelik projeler,
–          Alternatif turizm çeşitlerinin deniz turizmine entegre edilmesine yönelik projeler,
–          Birden fazla konaklama tesisinin işbirliği içinde bulundukları turizm destinasyonunun hedef ülkelere tanıtımının yapılmasını sağlayacak  projeler.

Öncelik 5: Yenilenebilir enerji siste ml eri ü re timin in geliştirilmesi

–          Yenilenebilir enerji makine – ekipmanının üretimine yönelik projeler,

–          Yenilenebilir enerji sektöründe kullanılacak ara mallarının üretimine yönelik projeler,

–          Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu amacıyla gerçekleştirilen ölçüm ve  yapım işleri gibi üretim öncesi ve sonrası hizmetler için gerekli ekipmanın üretimine yönelik projeler,
–          Yenilenebilir enerji sektöründe bakım-onarım hizmetleri sunulmasına yönelik projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.500.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 50.000 TLAzami Tutar: 500.000 TL
PROJE SÜRESİ Azami 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler
2015 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM ADI Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13 Mart 2015, Saat: 20:00Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve
Saati:20 Mart 2015, Saat: 17:00
PROGRAMIN AMACI

TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının
iyileştirilmesine, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve sosyal
imkânların zenginleştirilmesine katkı sağlayacak altyapının
güçlendirilmesi yoluyla sosyo-ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasıdır
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI
 Öncelik   1:    Bölgedeki    iş    ve    yatırım    ortamının    geliştirilmesine     yönelik    altyapının güçlendirilmesi
–          Fuar,  sergi ve kongre merkezi kurulmasına yönelik projeler
–          Geleneksel el sanatları atölyesi kurulmasına yönelik projelerÖncelik 2: Bölgedeki Organize Sanayi Bölgelerinin altyapılarının güçlendirilmesi-          OSB’lerin enerjilerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına yönelik projeler
–          OSB’lerin altyapı şebekelerinin kurulmasına yönelik projeler
–          OSB’lerin arıtma tesislerinin kurulmasına yönelik projeler
–          OSB içi lojistik ağların ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler
–          OSB’lerin saha düzenlemesine yönelik projeler.

Öncelik 3: Bölgedeki sosyal imkânların geliştirilmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi

–          Sokak    ve    cadde   düzenlemeleri    ile    kültür    varlıklarının    restore    edilerek    turizme kazandırılmasına yönelik projeler
–          Bisiklet yolu yapımı gibi alternatif ulaşım imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler.
–          Yörelerde turizm potansiyelini artıracak ve ekonomiye katkıda bulunacak, sosyal hayatı zenginleştirecek nitelikli park ve rekreasyon alanlarının kurulması ve göl, akarsu, orman, sahil gibi doğal alanların düzenlemesine yönelik projeler
–          Kent içi ulaşım sisteminin engellilere yönelik olarak geliştirilmesine ilişkin projeler.
–          Kent müzesi, tiyatro salonu vb. sosyo-kültürel alanların kurulmasına yönelik projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.500.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 250.000 TLAzami Tutar: 1.375.000 TL
PROJE SÜRESİ Azami 24 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ ·   Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü,
Bölge Müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, Diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşları)·   Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe
Belediyesi, Belde Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı,
Mahalli İdare Birlikleri)·   Üniversiteler·   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)·   Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri·   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Başvuru sahiplerinin uygunluğuna ilişkin detaylı bilgi ve kurallar,
Başvuru Rehberi’nin “2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu” bölümünde yer
almaktadır. İlgili bölümün incelenmesi önem arz etmektedir.

2015 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM ADI Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13 Mart 2015, Saat: 20:00Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve
Saati: 20 Mart 2015, Saat: 17:00
PROGRAMIN AMACI
TR22 Güney Marmara Bölgesi beşeri sermayesinin beceri ve
yetkinliklerinin geliştirilmesi,   bireylere eşit ve kaliteli yaşam
imkânı sunarak sosyal bağların kuvvetlendirilmesi, toplumun tüm
kesimlerinin yaşam kalitesinin, refah düzeyinin ve etkinliğinin
artırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONUSU
  Öncelik 1: Toplumun zararlı maddelerden korunması ve başta gençler olmak üzere zararlı madde bağımlılarının rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması
·         Zararlı  maddelerin olumsuz  etkileri  konusunda okul  çağındaki nüfusun farkındalığının artırılmasına yönelik projeler
·         Madde   bağımlısı    kimselerin    tedavi   ve    rehabilitasyon    yoluyla    toplumsal    hayata kazandırılmasına yönelik projeler
·         Madde bağımlılığından kurtulanların sosyal ilişkiler ve istihdam konusunda desteklenerek sosyal hayata adaptasyonunun hızlandırılmasına yönelik projeler
·         Bağımlı kişiler ile aileleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler
·         Madde    kullanımının     yaygınlaşmasını     önleyecek     yapıların     ve    organizasyonların oluşturulmasına/geliştirilmesine yönelik projelerÖncelik 2: Çalışma çağındaki nüfusun istihdam edilebilirliğinin arttırılması
·         Lise ve üniversitelerden yeni mezun işsizlere ve son sınıf öğrencilerine yönelik kariyer ve meslek danışmanlığı sağlanmasını içeren projeler
·         Sektörel   düzeyde   istihdam   piyasasını   koordine   edecek   yapı   ve   organizasyonların kurulmasına yönelik projeler
·         Evden  çalışma,  yarı  zamanlı  çalışma  gibi  alternatif  çalışma  yöntemlerinin  iş  hayatına adapte edildiği projeler
·         Nitelikli   eleman   yetiştirme  amacıyla  teknik   ve  mesleki  eğitim  hizmet  kalitesinin artırılmasına yönelik projeler
·         Yenilikçi ve uygulama temelli eğitim araçları kullanılarak işgücü niteliğinin ve piyasa koşullarına uygun eleman yetiştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik projeler
·         Bilgi  ve iletişim  teknolojilerini  kullanarak insan kaynaklarının  geliştirilmesine  yönelik projeler
Öncelik 3: Toplumsal dayanışmanın ve sivil toplum etkinliğinin geliştirilmesi
Örnek Projeler:
·         Sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ağlarının geliştirilmesine yönelik projeler
·         Toplumsal dayanışma, toplum yararına ortaklaşa gönüllü çalışma, sosyal girişimcilik gibi unsurları içeren projeler
·         STK’lar      kapsamında,      üye      ilişkilerinin       geliştirilmesi,      tanıtım      faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi beşeri ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik projeler
·         STK’ların faaliyet alanlarına ilişkin teknik ve mesleki eğitim olanaklarını sunmalarına yönelik projeler
·         Farklı  STK’lar  ile  kamu  kurum  ve  kuruluşları  arasında  işbirliği  ve  ortak  iş  yapma kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler
·         STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak üzere kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 2.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 50.000 TLAzami Tutar: 200.000 TL
PROJE SÜRESİ Azami 24 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ   . Kamu Kurumları (Valilik, Kaymakamlık, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü,
Bölge Müdürlüğü, Okullar, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, Diğer Kamu
Kurum ve Kuruluşları)·   Mahalli İdareler (Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İlçe
Belediyesi, Belde Belediyesi, İl/İlçe Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı,
Mahalli İdare Birlikleri)·   Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon)·   Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma
Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Rektörlüğe Bağlı Merkez)·   Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar,
Birlikler)·   Kooperatif – Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Kar Amacı
Gütmeyen Birlikler)

·   Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteler.

—————–
(*) Kaynak Güney Marmara Kalkınma Ajansı

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!