Konular

2014 Ziraat Bankası İndirimli (Sübvansiyonlu) Tarımsal Krediler

2016  Yılında Tarım Ve Hayvancılık Sektörüne  Verilecek  Düşük Faizli  Kredilerin  Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. İncelemek için Tıklayınız….

2014  YILI T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 1- (1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımma ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konulan itibarıyla Tablo 1 ve 2’de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.
(2)    Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden (damızlık süt sığırı yetiştiriciliği konusu hariç) en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir ve her halükarda 10.000.000 TL’yi aşamaz. Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.
(3)    Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretimin finansmanı amacıyla kredi açılabilir. Bu kapsamda kullandırılabilecek kredi üst limiti 10.000.000 TL’dir. Bu kredilere, sözleşmelerde belirtilen, Tablo l’deki üretim konularına ait indirim oranlan uygulanır.
(4)    19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerini aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.
(5)    Tablo l’de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.

TABLO 1:
İNDİRİM ORANI (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
KREDİ KONULARI Yatırım Dönemi İşletme Dönemi /Kredisi
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI
Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 20.000.000
750.000 TL’ye kadar 100 50
750.001-5.000.000 TL 75 50
5.000.001 -20.000.000 TL 50 25
Yaygın hayvansal üretim 500.000
50.000 TL’ye kadar 50 50
50.001-500.000 TL 25 25
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 50 25 3.000.000
Büyükbaş hayvan besiciliği 50 50 5.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 100 5.000.000
Küçükbaş hayvan besiciliği 100 50 1.500.000
Arıcılık 50 50 1.500.000
Kanatlı sektörü 50 25 3.000.000
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 100 100 7.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği 100 50 5.000.000
Su ürünleri avcılığı 50 25 2.000.000
BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI
Kontrollü örtüaltı tarımı 10.000.000
750.000 TL’ye kadar 50 50
750.001 -5.000.000 TL 50 25
5.000.001- 10.000.000 TL 25 25
Yaygın bitkisel üretim 500.000
50.000 TL’ye kadar 50 50
50.001 -500.000 TL 25 25
Çok yıllık yem bitkisi üretimi 100 75 2.500.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 100 100 10.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı 50 50 1.000.000
Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 50 50 5.000.000
Süs bitkisi üretimi 50 50 2.500.000
îyi tarım / Organik tarım uygulamaları 50 50 5.000.000
MUHTELİF KONULAR
Tarımsal mekanizasyon 50 50 1.500.000
Modern basınçlı sulama 100 100 1.500.000
Arazi alımı 25 25 500.000
Diğer üretim konuları 25 25 500.000
TABLO 2:
TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)
Damızlık Süt Sığın Yetiştiriciliği 100 75 7.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği 75 50 5.000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği 100 75 5.000.000
Kontrollü Örtüaltı Tarımı 75 75 7.500.000
Su Ürünleri Avcılığı 75 75 3.000.000
Tarımsal Ürün işleme, paketleme, depolama tesisi (**) 75 50 5.000.000

(*) Tarımsal amaçh kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo-1 ‘de belirtilen faiz indirim oranları ve Simitleri uygulanır.
(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırabilecektir.

(6)    Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo 1 ve 2″de belirtilen indirim oranlan ve kredi üst limitleri dikkate alınır.
(7)    Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.
(8)    Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
(9)    28/1/2013 tarihli ve 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Karan hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 2014 yılında tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.
(10)    Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutan üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kuilandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır. Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2- (1) Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında açilan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konulan itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2)    Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlan kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.
(3)    Ödemeler, Banka ve TKK’nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.

Gelir kayıplarının tespiti
MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.
(2)    2014 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK’ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK’ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.
(3)    Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Diğer hükümler

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.
(2)    Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
(3)    Bu Kararda yer a i mayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK’nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.
(4)    Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
(5)    Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.
(6)    Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon hariç), kapasite artırımı da dâhil bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz.
(7)    Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir.
(8)    Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

———————————————–
21 Ocak 2014  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28889
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5767
Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 27/12/2013 tarihli ve 20432 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!