Konular

2014 YILI DİYARBAKIR, ŞANLIURFA KOBİ HİBE DESTEK PROGRAMLARI

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “ 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı” hibe desteklerinden Özel Sektör Gerçek ve Tüzel kişiler (Şirketler ve Şahıs İşletmeleri) , Üretim kooperetifleri , Üretici Birlikleri yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ İlk Başvuru Tarihi  :  6 Kasım 2013
Son Başvuru Tarihi: 6 Ocak 2014 Saat: 18.00
PROGRAM REFERANS NO TRC2-14-KOBİ
İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük
PROGRAMIN AMACI ișletmelerin kurumsallașma çalıșmalarının desteklenerek fiziki ve beșeri
altyapılarının geliștirimesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal
kaynaklara erișimlerinin arttırılması, planlama ve pazarlama konularındaki
kapasitelerinin geliștirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin
arttırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata
yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliștirilmesi, kendi ișini
kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girișimcilik özelliklerini
ortaya çıkarmaya istekli girișimcilerin desteklenerek yeni iș alanları ve
istihdam olanakları yaratılması, böylece ișsizlik ve yoksulluğun azaltılması
amaçlanmaktadır.
1.    Bölgede imalat sanayi üretiminin teșvik edilmesi ve imalat sanayinin
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ekonomi içindeki payının arttırılması,
2.    İșletmelerinüretimveistihdamkapasitelerininarttırılması,ihtisaslașmanın
teșvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin olușturulması,
3.    İșletmelerin Ar-Ge ve yeniklikçilik faaliyetlerinin teșvik edilmesi,
ișletmelerde teknoloji kullanımının arttırılması,
4.    İșletmelerin pazarlama, dıșa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliștirilerek
bașta Irak ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere uluslararası pazar paylarının
arttırılması,
5.    KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve
verimliliğin arttırılması,
6.    Turizm ișletmelerinde beșeri ve fiziki kapasitenin geliștirilmesi, hizmet
kalitesi ve çeșitliliğinin arttırılması.
PROGRAMIN TOPLAM 10.000.000,00 TL
BÜTÇESİ
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK Asgari Tutar: 30.000,00 TL
TUTARLARI Azami Tutar: 500.000,00 TL
FAALİYETİN SÜRESİ Asgari 2 (iki) ayy – Azami 9 (dokuz) ay
Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Șanlıurfa)
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ Bölgesinde yer alan;
a)    Özel ișletmeler (mikro ve küçük ișletmeler),
b) Üretici Kooperatifleri,
c)    Üretici Birlikleri,
d) Diğer gerçek ve tüzel kișiler.
ÖRNEK PROJELER – Organik reçel, meyve suyu ve konserve gibi ürünlerin ișlenmesi
paketlenmesi ve pazara sunulması,
– Beyaz etin (Kümes Hayvanları) ișlenmesi ve paketlenmesi,
– Bal, polen ve arı sütünden kozmetik ve medikal ürünlerin üretimi,
– Tarımsal ürünleri ișleme tesislerinin kurulması veya mevcut tesislerin
kapasitelerinin arttırılması (un, çırçır, yem ve mısır kurutma ișletmeleri
hariç). Örneğin; meyve-sebze ișleme, kurutma, paketleme tesisi
kurulması, makarna ve bisküvi üretim tesisleri kurulması, bakliyat eleme,
ișleme ve paketleme tesisi kurulması… gibi),
– Tbbi ve aromatik bitkilerin ișlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması,
– Tarım ve sulama ekipmanları ile makinelerini üreten sanayi tesislerinin
kurulması veya kapasitelerinin arttırılması,
– Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ișleme tesislerinin kurulması veya
mevcutların kapasitelerinin arttırılması ve geliștirilmesi,
– Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
yönelik sistem ve ekipmanların üretimi,
– Üretim zincirinde eksik halkaların tamamlanması ve entegre üretim
ișletmelerinin kurulması,
– Konfeksiyon atölyesi kurulması veya mevcut konfeksiyon atölyelerinin
üretim ve ihracat kapasitesinin arttırılması,
– Elektrikli makine ve cihazların üretimi,
– Orman ürünleri ișleme ve mobilya üretimi,
– Mermer yan sanayi makine ve ekipmanlarının üretimi,
– Metal eșya ve makine ile yan sanayi ürünlerinin üretimi,
– En fazla 3 (üç) yıldızlı Turizm İșletme Belgesine sahip Kültür ve Turizm
Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine “yeșil yıldız” yani “Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesi” alınması,
– Geleneksel el sanatlarına ait ürünlerin ve turistik eșyaların üretilmesi,
çeșitlendirilmesi, markalaștırılması ve pazarlanmasına yönelik projeler,
– Urfa Tașı ve Karacadağ Bazalt Tașının ișlenerek turistik ürün yapılmasına
yönelik atölyelerin kurulması amaçlı projeler,
– Çini ve seramik ișleme, gümüș ișleme ve telkari, altın ișleme, bakır ișleme…
vb. hediyelik ve turistik amaçlı el sanatlarının üretilmesine yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!