Konular

2014 Yenilikçilik Mali Destek Programı (Antalya,Isparta,Burdur)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajans 2014 Mali destek proğramında açıklanan “Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
” kapsamındaki amaç Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde istihdamda kilit role sahip olan KOBİ’lerin desteklenmesi ve işletmelerin yenilikçi uygulamaları benimsemesi ile ihracat odaklı üretim modelleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ 
PROGRAMIN ADI Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Antalya,Isparta,Burdur
BAŞVURU TARİHLERİ -Son Başvuru 20.03.2014, Saat 17:00’ye kadar Sistem üzerinden yapılabilecektir. -Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı Ajansa teslim edilecektir.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLER Kar Amacı Güden İşletmeler -KOBİ tanımına uyan (Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) -Kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.)
PROGRAMIN AMACI Programın genel amacı bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Programın özel amacı orta-ileri ve ileri teknolojiye geçiş maksatlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, kümelenme başta olmak üzere ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, ürünlerin yenilikçilik yoluyla ticarileştirilmesi, dış ticaret ortamının geliştirilmesi, bilgi tabanlı teknoloji üretim ve kullanımının artırılması, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliği ve temiz üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabetçi kapasite gelişiminin sağlanması ile 2014-2023 TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesi Bölge Planının da temel amaçlarından biri olan “Ulusal ve Küresel Düzeyde Daha Rekabetçi İşletmelerin Geliştirilmesi”ne katkıda bulunmak ve yine Planda da geçtiği üzere “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsalda Yaşamın Canlandırılması”na katkıda bulunmak için TR52 Bölgesi içerisinde bölgesel gelişme ana odaklarından Konya Metropoliten alanı haricinde, bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLER Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi, Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, Öncelik 3: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin var olan ürünlerinin katma değerini artırarak veya katma değeri yüksek ürün çeşitlendirmesine giderek rekabet güçlerinin artırılması olarak belirlenmiştir.
Belirlenen öncelik alanları kapsamında aşağıda verilen sektör ve alanlarda sunulacak projeler öncelikli olarak tercih edilecektir. -Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi, -Parfüm ile Kozmetik ve Tuvalet Malzemeleri İmalatı, -Plastik Ambalaj Malzemeleri İmalatı, -Merkezi Isıtma Radyatörleri ve Kazanlarının İmalatı, -Genel Amaçlı Makine İmalatı, -Gıda Sanayii (Ambalajlama, paketleme, tasnifleme, boyutlama, depolama, kurutma, buharlaştırma, meyve suyu, konsantrasyon, dondurulmuş gıda, konserve, salamura, et işleme, süt işleme vb.), -Odun Dışı Orman Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi -Eczacılıkta ve Tıpta Kullanılan Kimyasal ve Bitkisel Kaynaklı Ürünlerin İmalatı,
PROGRAMIN BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Asgari tutar: 100.000-TL. Azami tutar: 500.000-TL. Program kapsamında sağlanacak hiç bir destek, proje toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Proje süresi asgari 6 ay, azami 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarı ile başlar.
PROJE KONULARI Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi -Prototip aşaması tamamlanmış ve üretime hazır (tescillenmiş) teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetler -Yeni ürün odaklı talep yaratılmasına yönelik tanıtım çalışmaları -Üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılmasına yönelik markalaşma, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım faaliyetleri -Yeni ürün, mevcut ürünleri geliştirme, maliyet düşürücü veya kalite artırıcı üretim yöntemleri, ekipmanları, teknolojileri geliştirme projeleri -Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri alınması ve daha önce geliştirilen veya belge alınan ürünlerin ticarileştirilmesi projeleri -Tasarım ve ürün geliştirme projeleri. -Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması -Ar-Ge, yenilikçilik ve yeni teknoloji kullanımına yönelik faaliyetler -Üretimde enerji verimliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler (Üretim esnasında az enerji tüketen teknolojilerin kullanımı) -İşletmelerde yeni ürün veya üretim yöntemlerinin geliştirme amaçlı bölüm oluşturma, laboratuvar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırımları projeleri -İşletmelerin yenilikçi üretim, işleme ve paketleme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler -Sanayi, tarım, sağlık ve benzeri sektörlerde ithal edilen bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ekipmanların bölgede üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri -Ar-Ge alanında beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik faaliyetler -Sanayi atıklarından enerji eldesi veya atıkların hammadde olarak başka bir proseste değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması -Ürünlerin ambalajlanmasında geri dönüştürülebilir veya doğada bozunabilir biyopolimerlerin (nişasta, jelatin, kitosan, selülüz vb.) kullanılması -Biyomedikal, tekstil, kimya vb. sanayi işletmelerinde; üretimde nanoteknoloji uygulamalarının kullanılması -Öncelik 3: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin rekabet güçlerinin artırılması -Gıda sanayi işletmelerinde ürün çeşitliliğinin artırılması, -Yenilikçi, besin değerleri yüksek sağlıklı gıda üretimi, -Gıda ve içecek üretiminde ürünlerin raf ömrünü uzatacak uygulamalar, -Tarımsal üretimde uluslararası gıda güvenliği kriterlerinin sağlanması, -Tıbbi aromatik bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilecek sekonder metabolitlerin endüstriyel üretimi, -Tarımsal ürünlerin AB standartlarında depolanması, sertifikasyonu, tasniflenmesi ve paketlenmesi ile ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler, -Tarımsal ürünlerin ambalajlanmasında geri dönüştürülebilir veya doğada bozunabilir biyopolimerlerin (nişasta, jelatin, kitosan, selülüz vb.) kullanılması
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!