Konular

2014 Üretim ve Çevre Altyapısına Yönelik Hibe Destekleri (Adana,Mersin)

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi” kapsamında verilecek hibe niteliğindeki Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik küçük ölçekli altyapının güçlendirilmesidir. Bu mali destek programı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Bu destek programlarından kar amacı gütmeyen kuruluşlar yararlanabilecektir.

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi
BAŞVURU TARİHLERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 19 Kasım 2013 Salı Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar.
Son Başvuru Tarihi;
Elektronik Başvuru – 3 Şubat 2014 Saat: 23:50
Evrakların Teslimi – 10 Şubat 2014 Saat: 17:00
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Adana, Mersin
PROGRAMIN AMACI Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik küçük ölçekli altyapının güçlendirilmesidir. Bu mali destek programı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Bölgenin rekabet gücünün yükseltilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması
a. Ticari, sınai ve tarımsal işletmelerin ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici ve bölge ekonomisinin
gelişmesi bakımından önem taşıyan küçük ölçekli altyapı projeleri (faaliyetleri salt yapım işinden ibaret olan projeler bu
öncelik kapsamında kabul edilmeyecektir):
• Ortak üretim yapılan alanlarda kullanılacak laboratuvarlar
• Ortak satış platformları (fiziksel ya da elektronik)
• Ortak hizmet verilen mezbahaların modernizasyonu
• Sektörel kümelenme altyapısına yönelik projeler vb.
Öncelik 2: Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik altyapının geliştirilmesi
a. Atıkların geri dönüşümüne yönelik projeler,
b. Atıklardan yakıt ve enerji elde edilmesine yönelik projeler (organik atıklardan biyogaz üretimi, tıbbi atıkların kurutularak
yakıt olarak kullanılması vs.),
c. Atık su arıtma çamurunun değerlendirilmesine yönelik projeler,
d. Ortak üretim ve ticaret alanlarındaki çevresel kirliliğin önlenmesi ve çevresel altyapının iyileştirilmesine yönelik projeler,
e. Turizm bölgeleri ve korunan alanlarda çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik projeler,
Öncelik 3: Turizm altyapısının geliştirilmesi
a. İlgili kurum ve kuruluşlarca tescil edilmiş tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılmasına
yönelik altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler (turistik değere sahip tarihi sokakların özgün
dokusunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik sokak sağlıklılaştırma faaliyetleri, ev cepheleri, bahçe duvarları,
kapı-pencere doğramaları, cumbalar ve çatılarda restorasyon, tarihi ve kültürel dokunun korunması, restorasyonu
ve turizme kazandırılması vb.)
b. Kırsal alanlardaki turizm altyapısının güçlendirilerek ekonomik donatı alanlarının geliştirilmesine yönelik projeler,
c. Turizm sektöründe bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler.
PROGRAMIN BÜTÇESİ 10.000.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’sinden az ve %75’inden fazla olamaz.
PROJENİN SÜRESİ Süre
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Yer
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.
Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli
olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir.
Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ • Mahallî İdareler
• Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği hariç)
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Üniversiteler
• İş Geliştirme Merkezleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Üretici Birlikleri
• Sulama Birlikleri
0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!