Konular

2014 Türkiye Tarım Havzaları Tarımsal Üretim Destekleri

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan 30 tarım havzasında, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.
(2) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2014 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifıkalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.
(3) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Desteğe Konu Ürünler (Krş/Kg)
1 Yağlık Ayçiçeği 30
2 Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 55
3 Soya Fasulyesi 50
4 Kanola 40
5 Dane Mısır 4
6 Aspir 45
7 Zeytinyağı 70
8 Buğday 5
9 Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5
10 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10
11 Çay 12

 

( 4) Patates siğili hastalığı görülen Adana. Giresun. Gümüşhane, Kayseri. Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine aspir. kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere, aldığı fark ödemesi desteğine % 50 ilave ödeme yapılır.
(5) Desteklemelerden, Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan. kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır.
(6) Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar.
(7) Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇA YKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır.
(8) Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.
(9) Destekleme ödemeleri, tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
——————————————————————————-
12 Nisan 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28970
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6091
Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

LİSTE

Sıra No HAVZA ADI FARK ÖDEMESİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜRÜNLER
1 Güney Marmara Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk. Nohut. Soya Fasulyesi. Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.
2 Batı  Karadeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
3 Kuzey Batı Anadolu Havzası Arpa, Aspir, Buğday. Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
4 Doğu Karadeniz Havzası  Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola.
5 Karasu-Aras  Havzası Arpa, Buğday,  Çavdar, Dane  Mısır, Kuru  Fasulye,  Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
6 Kuzey Marmara Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane  Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
7 Büyük Ağrı Havzası Arpa,  Buğday,  Çavdar,  Dane  Mısır,  Kanola,  Yağlık  Ayçiçeği, Çeltik
8 Söğüt Havzası Arpa.  Aspir,  Buğday,  Çavdar,  Çeltik,  Dane Mısır,  Kanola,  Kuru
Fasulye,  Mercimek,  Nohut,  Soya  Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
9 Çoruh Havzası Arpa,  Aspir,  Buğday,  Çavdar,  Çay,  Çeltik,  Dane Mısır,  Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf.
10 Yukarı Fırat Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale.
11 Kıyı Ege Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
12 Van Gölü Havzası Arpa,  Aspir,  Buğday,  Çavdar,  Dane  Mısır,  Kuru  Fasulye,  Nohut, Yağlık Ayçiçeği.
13 Erciyes Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
14 Kaz Dağları Havzası Arpa, Aspir,  Buğday,  Çavdar, Çeltik, Dane  Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye,   Kütlü   Pamuk,   Mercimek.   Nohut,    Soya   Fasulyesi,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
15 İç Ege Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf  Zeytinyağı.
16 Gediz Havzası Arpa,   Buğday,   Çavdar,   Dane   Mısır,   Kanola,   Kütlü   Pamuk,
Mercimek, Nohut,  Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı.
17 Meriç Havzası Arpa,   Aspir,   Buğday,   Çavdar,   Çeltik,   Dane   Mısır,   Kanola,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
18 Yeşilırmak Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,  Mercimek,  Nohut,   Soya  Fasulyesi,   Tritikale,   Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
19 Orta Karadeniz Havzası Arpa,  Buğday,  Çavdar,  Çay,  Çeltik,  Dane  Mısır,  Kanola,  Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
20 Karacadağ Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
21 Zap Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye. Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut.
22 GAP Havzası Arpa, Aspir. Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Havzası Mercimek, Nohut, Soya Fasuiyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
23 Batı GAP Havzası Arpa. Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
24 Doğu Akdeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
25 Kıyı Akdeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
26 Ege Yayla Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
27 Orta Kızılırmak Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
28 Orta Anadolu Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale. Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf.
29 Fırat Havzası Arpa, Aspir, Buğday,  Çavdar, Dane Mısır, Kanola,Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Trıtıkale, Yağlık Ayçiçeği,
Zeytinyağı.
30 Göller Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!