Konular

2014 Mali Destek Programı (Konya-Karaman)

Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.

DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI BİLGİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU İLLERİ Konya, Karaman
BAŞVURU TARİHLERİ -Son Başvuru 20 Şubat 2014 Saat: 23:50’ye kadar Sistem üzerinden yapılabilecektir. -Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı en geç 27 Şubat 2014 Saat: 17:000’ye kadar Ajansa teslim edilecektir.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLER Kar amacı güden; a) Gerçek kişiler ve KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler b) Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler c) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Proje Ortakları: a) KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler b) Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler, c) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, d) Üniversiteler ve Bakanlıklara Bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonları.
PROGRAMIN AMACI Programın genel amacı bölgedeki işletmelerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim ile rekabet gücünün artırılması ve Konya Metropoliten alanı haricinde, yerelde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması ile bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Programın özel amacı orta-ileri ve ileri teknolojiye geçiş maksatlı Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi, kümelenme başta olmak üzere ortak iş yapma bilincinin geliştirilmesi, ürünlerin yenilikçilik yoluyla ticarileştirilmesi, dış ticaret ortamının geliştirilmesi, bilgi tabanlı teknoloji üretim ve kullanımının artırılması, bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin harekete geçirilmesi, enerji verimliliği ve temiz üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, rekabetçi kapasite gelişiminin sağlanması ile 2014-2023 TR52 (Konya-Karaman) Düzey 2 Bölgesi Bölge Planının da temel amaçlarından biri olan “Ulusal ve Küresel Düzeyde Daha Rekabetçi İşletmelerin Geliştirilmesi”ne katkıda bulunmak ve yine Planda da geçtiği üzere “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsalda Yaşamın Canlandırılması”na katkıda bulunmak için TR52 Bölgesi içerisinde bölgesel gelişme ana odaklarından Konya Metropoliten alanı haricinde, bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLER TR52/14/BİLTEK-01 Öncelik 1:Ulusal ve küresel düzeyde: a) İmalat sanayi dalında rekabetçi, yenilikçi ve/veya bilgi tabanlı teknoloji(lerin) kullanımının, b) Kümelenme odaklı ortak iş yapma uygulamalarının, c) Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynaklarına sahip olmayı amaçlayan yapılanmaların veya 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan Ar-Ge Merkezleri oluşumunun sağlanması; Öncelik 2:Bölgede: a)Yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminin, kullanımının, b)Enerji verimliliği uygulamalarının, c) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasının sağlanması;
TR52/14/BİLTEK-02 Öncelik 3:Bölgesel gelişmenin ana unsurlarından olan bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik olarak Konya metropoliten alanı haricinde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması
PROGRAMIN BÜTÇESİ TR52/14/BİLTEK-01: 9.000.000 TL (Dokuz Milyon Türk Lirası) TR52/14/BİLTEK-02: 3.000.000 TL (Üç Milyon Türk Lirası)
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI Destek Miktarı:Asgari 25.000 TL, Azami 500.000 TL
Destek Oranı :Asgari %20 Azami %50
Proje Bütçesi: Asgari 50.000 TL Azami 2.500.000 TL
PROJE SÜRESİ “2014 Bilgi ve Teknoloji Odaklı Üretim Mali Destek Programı”nda her bir projenin uygulama süresi en az 6 (altı) ay ve en çok 11 (on bir) ay ile sınırlıdır. .
PROJE KONULARI TR52/14/BİLTEK-01 Öncelik 1 Ulusal ve küresel düzeyde: a) İmalat sanayi dalında rekabetçi, yenilikçi ve/veya bilgi tabanlı teknoloji(lerin) kullanımının, b) Kümelenme odaklı ortak iş yapma uygulamalarının, c) Ar-Ge, yenilikçilik, bilişim, tasarım, dış ticaret ile endüstriyel tarım ve gıda sektörlerinde nitelikli insan kaynaklarına sahip olmayı amaçlayan yapılanmaların veya 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan Ar-Ge Merkezleri oluşumunun sağlanması; 1. Yeni ve katma değerli ürün üretilmesine yönelik tasarım, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bilişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik projeler, 2. Ulusal ve uluslararası patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarına sahip girişimcilerin bölgede bunları yatırıma dönüştürmesine yönelik projeler,* 3. Üniversitelerce geliştirilen yeni ve ileri teknoloji alanındaki bilgi ve teknolojilerin, işletmelerce uygulanmasını sağlayan yenilikçi projeler, 4. Orta-ileri teknoloji düzeyine sahip firmaların üretimlerini ileri teknolojiye dönüştürme sürecindeki üniversite-sanayi işbirliğini içeren faaliyet ve uygulamalarına yönelik projeler, 5. İşletmelerin kaynak yönetiminin, rekabet gücünün, yenilikçilik potansiyelinin artırılması için yazılım geliştirilmesine yönelik projeler, 6. Ar-Ge, yenilikçilik ve bilgi teknolojileri ile ilgili yatırım projeleri, 7. İşletmelerin bir araya gelmesine olanak sağlayacak ortak Ar-Ge, yenilikçilik ve bilgi teknolojileri ekipman parklarının ve laboratuarlarının oluşturulmasına yönelik projeler, 8. Kümelenme amaçlı; tasarım ve ürün geliştirme, ortak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi ve işbirliklerinin kurulmasına yönelik faaliyetler, 9. İhracatta ara malı sayılan ve ithal edilen ileri teknoloji gerektiren ara ürünlerin bölgede imalatına yönelik projeler, 10. Dış ticaret amaçlı e-ticaret platformlarına yönelik projeler, *551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedeki belgelerden herhangi birine sahip olunmalıdır. TR52/14/BİLTEK-01 Öncelik 2: Bölgede: a) Yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminin, kullanımının, b) Enerji verimliliği uygulamalarının, c) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasının, sağlanması 1. Yenilenebilir enerji üretim ve ölçüm sistemlerine yönelik makine ve teçhizat imalatı, yazılım ve donanım sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik projeler, 2. Yenilenebilir enerji sistem parçalarının üretiminde malzeme, makine, elektronik bilgilerine yönelik, süreç sonunda bir prototip ürünle ve/veya deneme üretimle desteklenen teknoloji transferi uygulamalarına yönelik projeler, 3. Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin ihracat temelinde üretimi ve geliştirilmesine yönelik projeler, 4. Yenilenebilir enerji üretim sistemleri için üretilen makine ve teçhizat parçalarının yalnız başına kullanımı yerine birbirini destekleyici olarak birlikte kullanımına yönelik tasarımların geliştirilmesi ve/veya bu ürünleri ticarileştirebilecek işletmelerden birlikte iş yapma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, 5. Güneş enerjisinde kullanılan PV sistemleri ve yoğunlaştırmalı güneş enerjisi kullanan ısıl güç sistemleri (CSP) için PV modülünü oluşturan hücreler, Radyasyon toplama tüpü, Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı, Stirling motoru, elektronik sistem elemanları, elektrik devre elemanları, mekanik bağlantı elemanları, tasarımı ve üretimine yönelik projeler, 6. Biyokütleden enerji üretimi için bölge şartlarına uygun yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve pilot uygulama tesislerinde denenme süreçlerini içeren projeler, 7. İşletmelerde temiz, çevreye duyarlı ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanılarak verimliliğin artırılması, mevcut üretim süreçlerinin çevreye duyarlı ve atık azaltıcı süreç değişiklikleri ile üretim sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümüne ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik projeler, 8. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak lisanssız enerji üretimi yönetmeliğine göre üretim yapılmasına yönelik projeler, 9. Enerji üretiminde temiz üretim süreçlerini sağlayacak projeler, 10. Tarımsal sulama amaçlı yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımına yönelik projeler. TR52/14/BİLTEK-02 Öncelik 3: Bölgesel gelişmenin ana unsurlarından olan bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik olarak Konya Metropoliten alanı haricinde bilgi ve teknoloji odaklı kapasite gelişiminin sağlanması. 1. Üretim metotlarının bilgi ve teknoloji odaklı yöntemlerle geliştirilerek kapasite artışı sağlayan projeler, 2. Ürün geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetlerine yönelik projeler, 3. Kalite kontrol sistemi için alt yapı oluşturulması ve markalaşma çalışmaları, 4. Eko verimli, eko inovatif ve çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kurulması, çevre dostu ürünlerin üretilmesine yönelik çalışmaların tesis edilmesi, 5. İhracat olanaklarının artırılmasına yönelik olarak organik ürünlerin ambalajlama, depolama, etiketleme, nakliye ve pazarlama uygulamalarının teknolojik olarak geliştirilmesi projeleri, 6. Pazarlama ve değişen rekabet koşullarına uygun olarak bilgi ve teknoloji odaklı süreç iyileştirilmesi projeleri, 7. Bitkisel ve hayvansal (arıcılık ürünleri, peynir, çilek, kiraz, elma vb.) yöresel tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, tasniflenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik bilgi ve teknoloji odaklı yatırım ve iyileştirme projeleri, 8. Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasına yönelik projeler, 9. Yöresel ürünlerin coğrafi işaretler ile korunmasına yönelik sertifikasyon amaçlı projeler ve standardizasyon için gerekli altyapı ve yatırım projeleri, 10. Mal ve hizmetlerin pazarlanabilirliğinin artırılması amacıyla modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması projeleri, 11. İlçelerdeki, Konya Metropoliten alanı haricinde Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak bilgi ve teknoloji odaklı yatırımları kapsayan projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!