Konular

2014 Mali Destek Programı (Balıkesir-Çanakkale)

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan “2014 Yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç Güney  Marmara  Bölgesi’nin  ulusal  ve  uluslararası  pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi açısından  bölgenin  öne  çıkan  sektörlerinin  rekabet  gücünün,  çevresel sürdürebilirlik göz önünde bulundurularak arttırılmasına ve bu sektörlerde yüksek  katma  değerli  ürün/hizmet  üretiminin  geliştirilmesine  katkı sağlamaktır.

DESTEK PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Balıkesir, Çanakkale
BAŞVURU TARİHLERİ -Son Başvuru 21.02.2014, saat 20:00’ye kadar Sistem üzerinden yapılabilecektir. -Yapılan başvurunun sistemden alınan çıktısı en geç 28.02.2014 saat 17.00’ye kadar Ajansa teslim edilecektir.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ · KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler. · Kamu Kurumları (Yalnızca Valilikler, Kaymakamlıklar, İl/İlçe/Bölge Müdürlükleri, Liseler ve Bakanlıklara Bağlı Enstitüler) · Mahalli İdareler (Yalnızca İl Belediyesi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, İl Özel İdaresi, Köy Muhtarlığı ve Mahalli İdare Birlikleri) · Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon) · Üniversiteler (Üniversite, Fakülte, Enstitü, Üniversite Araştırma Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Merkez) · Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler) · Kooperatif – Birlikler (Kar Amacı Güden/Gütmeyen Kooperatifler, Kar Amacı Güden/Gütmeyen Birlikler) · Bölgeler – Siteler (Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Siteleri)
PROGRAMIN AMACI Güney Marmara Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılabilmesi ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi açısından bölgenin öne çıkan sektörlerinin rekabet gücünün, çevresel sürdürebilirlik göz önünde bulundurularak arttırılmasına ve bu sektörlerde yüksek katma değerli ürün/hizmet üretiminin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLER Öncelik 1: Tarıma Dayalı Sanayi ile Tarım Alet ve Makinaları Sanayinin Geliştirilmesi Öncelik 2: Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Öncelik 4: Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması Öncelik 5: Bölge Turizm Olanaklarının Tanıtılması ve Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Öncelik 6: Madenlerin Çevreye Duyarlı Şekilde İşlenerek Ekonomiye Kazandırılmasıi
PROGRAMIN BÜTÇESİ 11.200.000 TL.
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI  Bu program çerçevesinde; projelere verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

PROJE SÜRESİ Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
PROJE KONULARI Öncelik 1: Tarıma Dayalı Sanayi ile Tarım Alet ve Makinaları Sanayinin Geliştirilmesi -Gıda ürünlerinin butik ambalajlanması yolu ile sektörde katma değerin artırılmasına yönelik projeler, – Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetlerinin daha hızlı ve ucuz temini için ortak tedarik sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler, – Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda yeni veya yüksek standartta ürün geliştirmek ve üretilen ürünün kalite kontrolünün yapılması amacıyla ortak laboratuvar kurulumuna yönelik projeler, -Ürünler için ulusal ve uluslararası marka imajı oluşturmak ve yeni piyasa oluşturmak için ortak pazarlama, strateji ve organizasyonların oluşturulmasına yönelik projeler, – Süt ve et verimliliğini ve kalitesini ölçen sistemlerin üretimi gibi tarım işletmelerine yönelik teknoloji üreten işletmelerin olanaklarının iyileştirilmesine yönelik projeler, – Gıdaların işlenmesine yönelik pastörizatör, seperatör, evaporatör gibi makinelerin üretimine yönelik projeler, – Gıda sanayinde kullanılan kağıt, teneke, cam gibi ambalaj malzemelerini üreten işletmelerin ürün çeşitliliğinin artırılmasına ve ürünlerin gıda ile temas etmeye daha uygun hale getirilmesine yönelik projeler, – Bakliyat ekim, biçerdöver, balyalama makineleri ile römork gibi araçların kaliteli bir şekilde üretilmesine yönelik projeler, -Tarım amaçlı kullanılan tohum ithalatını azaltmaya, üretimde verimlilik ve kaliteyi artırıcı tohum üretimini gerçekleştirmeye yönelik projeler. Öncelik 2: Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi Örnek Projeler: -Mobilya sektöründe yenilikçi, modern tasarımların ve ergonomik ürünlerin elde edilmesine yönelik projeler, -Tarım amaçlı kullanılan tohum ithalatını azaltmaya, üretimde verimlilik ve kaliteyi artırıcı tohum üretimini gerçekleştirmeye yönelik projeler. Öncelik 2: Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi Örnek Projeler: -Mobilya sektöründe yenilikçi, modern tasarımların ve ergonomik ürünlerin elde edilmesine yönelik projeler, -Makine parkının modernizasyonu (CNC kontrollü tezgahlar, kurutma, buharlama ve emprenye makinesi eklenmesi ve/veya yenilenmesi gibi) ile üretim kalitesinin artırılmasına daha yüksek katma değerli üretime geçilmesine ve çevre standartlarına uyumun sağlanmasına yönelik projeler, -Kimya, kağıt, kozmetik, kauçuk sanayisinde hammadde olarak kullanılan tali orman ürünlerinin ekstraksiyonu ve işlenmesine yönelik projeler, -Asli ve tali ürünler alındıktan sonra geri kalan çalı, çırpı, kabuk, kök, kozalak gibi üretim artıklarının ürünlere katma değer katacak şekilde değerlendirilmesine yönelik projeler, – Meşe palamudu, mantar ve reçine gibi yan ürünlerin işlenerek gıda veya ilaç sanayiine kazandırılmasına yönelik projeler, -Ürünlerin kalitelerini yükseltmek ve pazar paylarını artırmak amacıyla ortak tasarım ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesine yönelik projeler, -Dış ticarette (ihracat-ithalat) ve iç tüketimde aranan kalite analizlerinin yapılabildiği ortak kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına yönelik projeler, – Ağaç sanayinde kullanılan emprenye, zımparalama, tornalama, tutkal hazırlama ve sürme makinelerinin imalatını yapan işletmelerin teknolojik olarak yenilenmesine yönelik projeler, -Orman tali ürünlerinden olan kekik, defne, adaçayı gibi bitkilerden aromatik yağların ticarileştirilmesine yönelik projeler. Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Örnek Projeler: -Lisanslı veya lisanssız düzeyde elektrik üretimi gerçekleştiren rüzgar, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji santrallerinin tamamının veya bazı parçalarının üretimine yönelik projeler, -Üretim yapan işletmelerin elektrik enerjisi ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesine yönelik projeler, -Yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu amacıyla gerçekleştirilen ölçüm ve yapım işleri gibi üretim öncesi ve sonrası hizmetler için gerekli ekipmanın üretimine yönelik projeler, -Kullanımı sırasında muadillerine göre daha verimli enerji kullanan makineların üretimine yönelik projeler, -Yapılarda enerji verimliliği sağlayan malzemelerin üretimine yönelik projeler. Öncelik 4: Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması Örnek Projeler: -Atıklardan enerji üretimine yönelik projeler, -Atıkların geri dönüşümünün ve bu atıklardan yeni ürün elde edilmesine yönelik projeler, -Atıkların geri dönüşümü veya farklı ürüne dönüştürülmesini sağlayan makinaların üretimine yönelik projeler -Tüketim malzemelerinde kullanılan ambalaj malzemelerinin depozito sistemi ile tekrar kullanılmasına yönelik projeler, -Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve her atık türünün kendi şartlarında değerlendirilmesine yönelik projeler, -Atıkların çevreye verdiği zararın analizini gerçekleştiren laboratuvarların kurulması veya hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler. Öncelik 5: Bölge Turizm Olanaklarının Tanıtılması ve Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Örnek Projeler: -Sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmine yönelik jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler, -Alternatif turizme yönelik işletmelerin 4-5 yıldız seviyesine ulaştırılmasına ve alternatif turizme katkı sağlayacak ev pansiyonculuğu uygulamalarına yönelik projeler, -Adalardaki doğal güzelliği, kültürel değerleri ve adalara özel aktiviteleri ön plana çıkararak turizm potansiyelini hayata geçirebilecek projeler, -Dalış, yamaç paraşütü, sporcu kamplarının geliştirilmesi gibi spor turizmi odaklı projeler, -Bisiklet yolları, at çiftlikleri, yürüyüş parkurları, kuş gözleme gibi doğa turizmi (eko turizm) ve agro-turizm odaklı projeler, -Bölgenin tarihi varlıkları ve gastronomi turizmi gibi kültürel değerlerini ön plana çıkararak bölge turizm imkanlarının pazarlanmasına yönelik projeler, -Kaz Dağları, Truva, Gelibolu, Manyas Kuş Cenneti gibi değerlerin bölgedeki varlığını vurgulayan, sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkı sağlayan tanıtım faaliyetlerine yönelik projeler. Öncelik 6: Madenlerin Çevreye Duyarlı Şekilde İşlenerek Ekonomiye Kazandırılması Örnek Projeler: -Madenlerin işlenmesiyle elde edilen ürünlerin değerini artıracak, mevcut pazarları koruyacak ve/veya geliştirecek teknik imkanların geliştirilmesine yönelik projeler, -Madenlerin işlenmesiyle elde edilen ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler, -Maden ürünlerinin elektrik elektronik, kimya, otomotiv, arıtma gibi katma değeri yüksek sektörlerde kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde işlenmesine yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!