Konular

2014 KOBİ Hibe Programları (Afyonkarahisar-Kütahya-Manisa-Uşak)

Zafer Kalkınma Ajansı 2014 Yılı mali destek programında açıklanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)” esas amaç TR33 Bölgesi(Afyonkarahisar-Kütahya-Manisa-Uşak)’ illerinde imalat sanayisi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanmasıdır.

PROGRAM KÜNYESİ
 PROGRAMIN ADI Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak
BAŞVURU TARİHLERİ -İlan Tarihi: 12/12/2013 -Başvuru Başlangıç Zamanı: 27/12/2013 Saat 10:00

Son Başvuru Zamanı; – KAYS Girişi ve Onayı: 16/02/2014 Saat 23:59

– Projenin Ajansa Teslimi: 21/02/2014 Saat 18:00

 PROGRAMIN GENEL HEDEFİ TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisi ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılarak Bölge’nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanması.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 

  

  

1. İthalat bağımlılığını azaltacak, ihracat potansiyeli bulunan veya diğer sektörlere girdi sağlayacak nitelikteki yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin Ar-Ge/inovasyon kapasiteleri ile üretim altyapılarının geliştirilmesi
2. Dış pazar payının ve uluslararasılaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi
3. Ürün ve üretim süreçlerinin kalite/sertifika standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve markalaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve kurumsal altyapıların tesisi
4. Bölge’deki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizmden elde edilen katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, turizm işletmelerinin ve aracı kuruluşlarının hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, hizmet türlerinin çeşitlendirilmesi ve tanınırlıklarının arttırılması
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ  16.000.000  TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ

DESTEK MİKTARI 

  

  

  

 

 Asgari %10  :25.000 TLAzami %50   :400.000 TL
1. İnsan Kaynakları ve Seyahat Maliyetleri;İnsan kaynakları ve seyahat maliyetlerinin toplamı proje bütçesinin %20 (yüzde yirmi)’sini aşmamalıdır.
2. Ekipman ve Malzeme Maliyetleri;Ekipman ve malzeme maliyetleri (nakliye, kurulum, ekipmanla birlikte gelen yazılım, eğitim ve danışmanlık dahil) proje bütçesinin %90 (yüzde doksan)’ını aşmamalıdır.
3. Denetim Maliyeti;Dış denetim maliyeti, Ajans’tan talep edilen destek miktarı 150.000 (yüz elli bin) TL’ye kadar olan projeler için en fazla 1.500 (bin beş yüz) TL olmalı; Ajans’tan talep edilen destek miktarının 150.000 (yüz elli bin) TL’den fazla olması durumunda ise destek miktarının %1 (yüzde bir)’ini aşmamalıdır.
4. Tanıtım (Görünürlük) MaliyetleriTanıtım (Görünürlük) maliyetleri Ajans destek miktarının %2 (yüzde iki)’sini aşmamalıdır.
5. İnşaat (Küçük Ölçekli Yapım) İşleri Maliyetleriİnşaat (Küçük Ölçekli Yapım) işleri maliyetleri Ajans destek miktarının %30 (yüzde otuz)’unu aşmamalıdır.
  6. İdari Maliyetlerİdari maliyetler 3.000 (üç bin) TL’yi ve projenin uygun doğrudan maliyetlerinin toplamının %7 (yüzde yedi)’sini aşmamalıdır.
PROJE SÜRESİ  Asgari 6 ay, azami 9 aydır. 
 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler. 
 PROJE KONULARI Program öncelikleri esas alınarak belirlenmiş olan proje konuları örnek teşkil etmekte olup Program’ın amacı ve önceliklerine uygun olmak ve başvuru rehberinde belirtilmiş olan desteklenmeyecek konular arasında yer almamak kaydıyla farklı konularda da proje başvurusunda bulunulabilir.
Öncelik 1 “İthalat bağımlılığını azaltacak, ihracat potansiyeli bulunan veya diğer sektörlere girdi sağlayacak nitelikteki yeni ürünlerin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin Ar-Ge/inovasyon kapasiteleri ile üretim altyapılarının geliştirilmesi” için örnek proje konuları:
1.1.Yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürünlerde ürün çeşitliliğinin sağlanarak katma değerin arttırılması için Ar-Ge laboratuvarlarının kurulmasına, üretim hatlarının geliştirilmesine, yeni üretim tekniklerinin uygulanmasına veya teknoloji transferine yönelik projeler
1.2.Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik inovatif projeler (mikroorganizmaların öldürülmesi için ısıl ve irradyasyon teknolojileri gibi ileri yöntemlerin kullanılması, gıdaların radyo frekans ve elektromanyetik dalgalar ile sterilizasyonu ve pastörizasyonu vb.)
1.3.Bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ve ekipmanların Bölge’de üretilerek ikame edilmesine yönelik tasarım, prototip oluşturulması vb. Ar-Ge projeleri
1.4.Seramik sektöründe katma değerli ürün üretmeye yönelik projeler (ateşe dayanıklı seramikler, porselen izolatörler, seramik filtreler, piezo-elektrik seramikler vb.)
1.5.Mobilyada kullanılan mekanik ve işlevsel sabit ve hareketli aksama yönelik yeni ürün, uygulama ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen inovatif projeler (yenilikçi raf ve kapak sistemleri, mafsallar, mekatronik çözümler, daha uygun ergonomik çözümlere yönelik yeni mekanizma önerileri vb.)
1.6.Atıkların değerlendirilmesine yönelik inovatif projeler (meyve ve sebze atıklarının kozmetik ve kimya sektöründe değerlendirilmesi, atık PVC profil parçalarının ürüne dönüştürülmesi, metal talaşının geri dönüştürülmesi, çevreye zararlı zeytinyağı asit ölçüm atıklarının geri kazanımı, mermer atıklarından kalsit, dolgu malzemesi, agrega vb. ürünler geliştirilmesi)
1.7.Akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil ürünlerinin (konveyör bantlar, tıbbi eldivenler, balistik kumaşlar, akustik izolasyon malzemeleri, otomobillerdeki hava yastıkları, antistatik tekstiller, suni çimen, tentelik kumaşlar, bandaj malzemeleri, aleve dayanıklı battaniye ve yastıklar, filtreler, yanmaz yapı malzemeleri, kimyasal koruyucu giysiler vb.) geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri1.8.Madenlerin işlenmesine, zenginleştirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik Ar-Ge projeleri
1.9.Kimya sektöründe Bölge’deki diğer sektörlere girdi sağlayacak veya yurtiçi/yurtdışı pazarların taleplerini karşılayacak yeni ürünlerin geliştirilmesine/ürün çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik projeler (tekstil sektörüne yönelik boya maddesi, mermer sektörüne yönelik epoksi reçine, tarım sanayine yönelik zengin gübre, yapı kimyasalları vb.)Öncelik 2 “Dış pazar payının ve uluslararasılaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda, işletmelerin pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi” için örnek proje konuları:
2.1.Veri tabanları ve pazar bilgilerine erişim, fuarlara, sergilere, işletme ziyaretlerine katılım, pazarlama planlarının hazırlanması vb. pazarlama ve ihracat kapasitesinin/kabiliyetinin güçlendirilmesine yönelik projeler2.2.Modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasına ilişkin projeler (internetten satış, online ürün takip hizmeti vb.)
2.3.İşletmelerde pazarlama altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak, tedarik zinciri yönetimi (SCM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), perakende yönetimi vb. bilgi yönetim sistemlerinin kurulmasına ve kullanılmasına yönelik projeler2.4.Uluslararası müşterek tedarik, lojistik, pazarlama vb. ağların oluşturulması suretiyle işletmelerin dışa açılımlarının sağlanmasına yönelik projeler.
Öncelik 3 “Ürün ve üretim süreçlerinin kalite/sertifika standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve markalaşma düzeyinin arttırılması amaçları doğrultusunda işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve kurumsal altyapıların tesisi” için örnek proje konuları:3.1.ISO, BRC, KOSHER, HACCP, GLOBAL GAP, HELAL BELGESİ vb. kalite belge ve sertifikalarının teminine yönelik olarak işletmelerde gerekli altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler
3.2.Patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai mülkiyet haklarının alınmasına ve ilgili ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler3.3.Kalite yükseltici, verimlilik arttırıcı ve maliyet düşürücü, yeni süreç ve yöntemlerin geliştirilmesine ya da uygulamada olanların önemli ölçüde iyileştirilmesine yönelik projeler
3.4.Ulusal/uluslararası standartlara uygun üretim yapılması amacıyla kalite kontrol departmanlarının veya laboratuvarlarının kurulmasına ve bu kapsamda nitelikli işgücünün geliştirilmesine yönelik projeler3.5.Markalaşmaya yönelik özel müşteri stratejilerinin geliştirilmesine, bayilikler, dağıtım kanalları ile satış sonrası hizmet sisteminin oluşturulmasına yönelik projeler.
Öncelik 4 “Bölge’deki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve turizmden elde edilen katma değerin arttırılması amaçları doğrultusunda, turizm işletmelerinin ve aracı kuruluşlarının hizmet kalitelerinin geliştirilmesi, hizmet türlerinin çeşitlendirilmesi ve tanınırlıklarının arttırılması” için örnek proje konuları:4.1.Bölge’nin önemli turizm destinasyonlarının (Frig Vadisi, Ulubey Kanyonu, Aizonai Antik Kenti, Sard Antik Kenti, Thyateira Antik Kenti, Philadelphia Antik Kenti, Murat Dağı, Spil Dağı, Yunt Dağı, Sandıklı Akdağ vb.) tanıtılmasına; bu destinasyonlardaki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
4.2.Bölge tur operatörlerinin ve turistik işletmelerin işbirliğiyle, Bölge sınırları içinde olmak kaydıyla ortak (ve mümkünse belli bir tema kapsamında) gezi güzergâhlarının belirlenmesi, bu güzergâhların tanıtımı ile geliştirilmesine yönelik stratejik noktalarda gerekli beşeri ve fiziksel altyapının kurulmasına yönelik projeler (örneğin; Şuhut-Afyonkarahisar-Dumlupınar-Kütahya hattında kültür-tarih temalı turizm güzergâhı kurularak Şuhut’ta Zafer Yolu, Afyonkarahisar ve Dumlupınar’da Başkomutanlık Milli Parkı, Kütahya’da tarihi konaklar ve camilerin tanıtımını yapacak turizm ofislerinin tur operatörlerinin işbirliğiyle kurulması)4.3.Turizm işletmelerinde, turist sayısını, konaklama süresini ve işletmenin cazibesini arttıracak nitelikteki yeni/yenilikçi hizmetlerin/konseptlerin geliştirilmesine yönelik projeler (spa, kür merkezleri, açık termal havuz, aktivite merkezleri vb.)
4.4.Bölge’de üretilen yöresel ürünlerin hediyelik eşya tasarımları halinde turizm ürününe dönüştürülmesine; yöresel el sanatlarının ve ürünlerinin -turistlerin üretimde yer alabileceği şekilde- Bölge turizminde bir araç olarak kullanılmasına yönelik projeler4.5.En fazla 3 (üç) yıldızlı Turizm İşletme Belgesine sahip Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli konaklama tesislerine “yeşil yıldız”  yani “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi” alınmasına yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!