Konular

2014 Kobi Destekleri ve Hibeleri (Adana,Mersin)

Çukurova Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı “kapsamında verilecek hibe niteliğindeki desteklerin amacı, bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesidir. Bu destek programlarından KOBİ statüsündeki işletmeler yararlanabilecektir.,

HİBE DESTEKLERİ PROGRAMI
PROGRAMIN ADI Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 19 Kasım 2013 Salı Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on gün sonra başlar.
Son Başvuru Tarihi;
Elektronik Başvuru – 3 Şubat 2014 Saat: 23:50
Evrakların Teslimi – 10 Şubat 2014 Saat: 17:00
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER Adana, Mersin
PROGRAMIN AMACI  Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı’nın amacı, bölgede öne çıkan sektörlerde yenilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve bölge ekonomisinin ulusal/uluslararası pazarlarda rekabet gücünün yükseltilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik AlanlarıÖncelik 1 Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 2 Markalaşma
Öncelik 3 Uluslararasılaşma ve/veya Ağ Oluşturma
Öncelik 4 Ürün Çeşitlendirme.
Desteklenecek Sektörler ve Öncelik Alanları
Gıda ve İçecek 1,2,3
Kimya – Plastik 1,3
Konfeksiyon 1,2
Metalik olmayan mineral ürün imalatı 1,3
Makine – Metal işleri 1,2,3
Mobilya 1,2,3,4
Turizm 2,3,4
Bilişim 1,2,3,4
PROGRAMIN BÜTÇESİ 25.000.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ DESTEKTUTARLARI Asgari tutar: 75.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Destek ve Eş finansman oranı: %50
PROJENİN SÜRESİ Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ -KOBİ statüsündeki  Gerçek Ve Tüzel işletmeler
ÖRNEK PROJELER Örnek Proje Konuları
Her bir öncelik altında yer alan örnek proje konuları sadece fikir verme amacıyla belirtilmiş
olup kısıtlayıcı bir nitelik taşımamaktadır.
Öncelik 1: Ar-Ge, yenilikçilik ve tasarım kapasitesinin geliştirilmesi
• İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuvarların kurulmasını veya
mevcut laboratuvarların donanımının güçlendirilmesine yönelik projeler
• Firma, bölge, ülke ya da dünya için yeni bir ürün üretilmesine yönelik projeler
• Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçlar elde etmek amacıyla yeni
tekniklerin geliştirilmesine yönelik projeler
• Üretim süreçleriyle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesine yönelik
projeler
• Katma değer yaratabilecek ve ticari potansiyele sahip tasarım/prototip
geliştirilmesine yönelik projeler
• Bölge kalkınmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji araştırmalarından
yararlanılarak geliştirilen yenilikçi süreçler ve yöntemleri içeren projeler
• Girdilerin, iyileştirilmiş özellikler taşıyan malzemelerle (nefes alabilen
konfeksiyon ürünleri, hafif fakat güçlü kompozitler, çevreyle dost plastikler, vb.)
değiştirilmesine yönelik projeler
• Yeni işlevsel özellikleri olan gıda ürünleri, yeni kültür türleri kullanılarak üretilen
yoğurtlar, vb.) üretimine yönelik projeler
• Enerji tüketimini önemli derecede azaltan ürünlerin üretimine yönelik projeler
Öncelik 2: Markalaşma
• Ürün imajı oluşturmaya yönelik projeler
• Markalaşmaya yönelik sertifikasyonların (ISO, CE, HACCP, OHSAS, ecolabelling
vb.) alınmasını içeren projeler
• Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin düşürülmesi, dağıtımın
geliştirilmesi yoluyla tüketicinin satın alma isteğinin arttırılmasına yönelik projeler
Öncelik 3: Uluslararasılaşma ve/veya ağ oluşturma
• Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren
projeler
• Küresel pazar ve dış ticarete ilişkin araştırmalar yapılarak ihracatın arttırılmasına
yönelik projeler,
• İşletmenin uluslararası pazarlara uyumunu sağlayan, işletmenin uluslararası
tanıtım stratejisine ilişkin projeler (yabancı dilde tanıtım dokümanları, internet
sitesi vb.)
• Ulusal ve uluslararası piyasalarda kullanılmak üzere yurt dışından tedarik edilecek
teknoloji ve üretim bilgisi ile işletme süreçlerini düzenleyen projeler
• Bölge ihracatına katkı sağlayacak üretim sistemlerinin teminini içeren projeler
Öncelik 4: Ürün çeşitlendirme
• İşletmenin Pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak
ürün gamına yeni ürün(ler) eklemesine yönelik projeler.

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!