Konular

2014 İstanbul Alternatif Enerji Mali Destekleri

2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun  ve sera gazı salınımının azaltılması hedeflenmektedir.

VERİMLİ VE TEMİZ ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI-1
PROGRAMIN ADI (İŞLETMELER)
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar.
Son Başvuru Tarihi:
başvuruların alınması için son tarih 18/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş
günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir.
Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji
PROGRAMIN GENEL uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun
HEDEFİ ve sera gazı salınımının azaltılması
Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe,
PROGRAMIN binalarda    ve    ulaşımda    temiz    enerji    kullanımının    ve    enerji
ÖNCELİKLERİ verimliliğinin     artırılmasına     yönelik     yenilik     ve     ticarileştirme
faaliyetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 2: Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının
artırılmasına yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi
PROGRAMIN 10.000.000 TL
TOPLAM BÜTÇESİ
Asgari Tutar:    200.000 TL
PROJELERE Azami Tutar:    500.000 TL
SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az
DESTEK MİKTARI ve % 50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ    Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
Kar Amacı Güden İşletmeler
UYGUN BAŞVURU
SAHİPLERİ
1. İstanbul’un coğrafyası ve iklimine özel, enerjiyi verimli
ÖRNEK PROJELER kullanmaya yönelik mimari ve endüstriyel ürünlerin tasarlanıp
geliştirilmesi
2. Birden     fazla     yenilenebilir     enerji     sisteminin     birlikte
çalışabilmesi için entegrasyon ve sistem yönetim çalışmalarının
gerçekleştirilmesi
3. Temiz enerji üretimine, iletimine ve dağıtımına yönelik
yenilikçi ürün ve sistemlerin geliştirilmesi
4. Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlamasına yönelik akıllı
şebekelerin,    akıllı    yönetim    sistemlerinin    bilgi    iletişim
teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
5. İmalat    süreçlerinde    (eritme,    ergitme,    tavlama,    kurutma,
presleme, kalıplama, boyama, vb.) enerjinin daha verimli
kullanılmasının       sağlanmasına       yönelik       uygulamaların
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
6. Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki
yazılım çalışmalarının geliştirilmesi
7. Biyo-yakıt      üretim      ve      biyo-yakıt      proses      atıklarının
değerlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
8. Endüstriyel faaliyetlerde atık ısının değerlendirilmesinde yeni
süreç tasarımlarının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması
9. Üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik
yenilikçi kontrol ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ve
uygulamaya alınması
10. Elektrik ve ısının üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği
artıran, enerji kayıplarını azaltan sistemlerin geliştirilmesi
11. Ulaşımda      verimli      yakıt      sistemlerinin,      ekipmanların
tasarlanması ve enerji tüketimini minimize edecek sistemlerin
geliştirilmesi
12. Binalarda enerji talebinin düşürülmesine yönelik tasarımların
geliştirilmesi ve uygulanması
13. Enerji      verimliliği      ve      temiz      enerji      uygulamalarını
yaygınlaştıracak ve rekabet gücünü artıracak sektörler arası
işbirliği    platformlarının,    ağlarının    ve    ortak    çalışmaların
geliştirilmesi
VERİMLİ VE TEMİZ ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI-2
PROGRAMIN ADI
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on  günü sonra başlar.
Son Başvuru  Tarihi:
başvuruların alınması için son tarih 18/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 
günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir. 
Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji
PROGRAMIN GENEL uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun
HEDEFİ ve sera gazı salınımının azaltılması
Öncelik 1. Endüstriyel faaliyetlerde, hizmetler sektöründe,
PROGRAMIN  binalarda    ve    ulaşımda    temiz    enerji    kullanımının    ve    enerji
ÖNCELİKLERİ  verimliliğinin     artırılmasına     yönelik     yenilik     ve     ticarileştirme
 faaliyetlerinin geliştirilmesi
Öncelik 2. İstanbul’da temiz enerji ve enerji verimliliği
 uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik kapasitenin geliştirilmesi
Öncelik 3. Temiz enerji ve enerji verimliliği uygulamalarının
artırılmasına yönelik ara yüz ve işbirliklerinin geliştirilmesi
PROGRAMIN
TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
PROJELERE Asgari Tutar:    200.000 TL
SAĞLANACAK Azami Tutar:    1.500.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz.
DESTEK MİKTARI
PROJE SÜRESİ    Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
 Valilik,
UYGUN BAŞVURU  Kaymakamlıklar,
SAHİPLERİ  Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları,
  Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
 Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler,
  Odalar, Meslek Örgütleri,
 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,
  Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
ÖRNEK PROJELER 1. Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışabilmesi
    için     entegrasyon      ve      sistem      yönetim      çalışmalarının
    gerçekleştirilmesi
2. Temiz enerji üretimine, iletimine ve dağıtımına yönelik yenilikçi
    ürün ve sistemlerin geliştirilmesi
3. İstanbul’un coğrafyası ve iklimine özel, enerjiyi verimli
    kullanmaya yönelik mimari ve endüstriyel ürünlerin tasarlanıp
    Geliştirilmesi
4. Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki
    yazılım çalışmalarının geliştirilmesi
5. Biyo-yakıt üretim ve biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirme
    teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
6. Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlamasına yönelik akıllı
    şebekelerin,    akıllı     yönetim    sistemlerinin,    bilgi    iletişim
    teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
7. İstanbul içi, başta toplu taşıma olmak üzere enerji etkin ve çevre
    dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
8. Sektörel sera gazı emisyon veya enerji tüketim envanterlerinin
    çıkarılması    ve    emisyonunun    azaltılmasına    yönelik    enerji
    verimliliği     tedbirlerin     belirlenmesi,     pilot     uygulamaların
    Gerçekleştirilmesi
9. Mahalle ölçeğinde enerji verimliliği programlarının tasarlanması
    ve pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi
10. Kurumlarda ve işletmelerde enerjinin verimli yönetilmesine ve
    temiz enerji uygulamalarının artırılmasına yönelik kurumsal
    yapının    güçlendirilmesi    ve    personelin    teknik    kapasitenin
    Artırılması
11. Enerji verimliliği yönetimi ve temiz enerjinin kullanımı
    konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, uluslararası iyi
    örneklerin      yaygınlaştırılması     ve     yenilik     çalışmalarının
   geliştirilmesi amacıyla enerji verimliliği merkezlerinin kurulması

 

 

 

 

 

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!