Konular

2015 DAP-GAP Hayvancılık Hibe Destekleri

HİBE DESTEĞİ UYGULANACAK İLLER, DESTEKLEME KONULARI VE HİBE ORANLARI, YATIRIMDA ALT VE ÜST SINIRLAR, YARARLANMA KOŞULLARI (*)
Programın Özeti:  (**)

1. Hibe Desteği Uygulanacak İller;
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki (DAP) Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van ile Bayburt ve Gümüşhane illeridir.
2. Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımları Destekleme Konuları ve Hibe Oranları;
2013-2015 yılları arasında; GAP bölgesinde süt sığırcılığı yatırımları ile DAP bölgesi ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI HİBE ORANI (%)
İNŞAAT-Yeni yatırım 30
HAYVAN ALIMI-Damızlık gebe düve alımı 40
MAKİNE ALIMI-Süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı 40

3. Yatırımda alt ve üst sınırlar;

Yatırımda alt sınır 50 baş, üst sınır 300 baştır. İşletme kapasitesi 300 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, 300 baş üst sınırına kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

4. Yatırım Konuları ve Alternatifleri, Desteklemeden Yararlanma
Yeni yatırımlar için hazırlanan projelerde, sütçü ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı, etçi ırklarla kurulacak damızlık sığır işletmelerinde ise inşaat yapımı ve hayvan alımı yatırım konuları birlikte yer almalıdır.
Kurulu işletmelerde Tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, sadece eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir. Kurulu işletmelerin teknik şartları taşıyıp taşımadığı Bakanlık İl Müdürlüğünün yapacağı kontrolle belirlenir.

Sütçü ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER

YATIRIM KONULARI

ALTERNATİF 1 İnşaat Sağım Ünitesi ve Soğutma Damızlık     gebe     düve
Yeni yatırım yapımı Tankı alımı
ALTERNATİF 2 Sağım Ünitesi ve Soğutma Damızlık     gebe     düve
Ahır var Tankı alımı
ALTERNATİF 3 Damızlık     gebe     düve
Ahır, sağım ünitesi alımı
ve soğutma tankı var
ALTERNATİF 4 Sağım Ünitesi ve Soğutma
Ahır ve hayvan var Tankı

Etçi ırklarla kurulacak işletmelerde yatırım alternatifleri:

ALTERNATİFLER YATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1 İnşaat Damızlık gebe düve alımı
Yeni yatırım yapımı
ALTERNATİF 2 Damızlık gebe düve alımı
Ahır var

5.Desteklemeden yararlanma;
Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz. Etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz. Sadece hayvan alımı başvurusu yapan yatırımcılara öncelik tanınır.

6. Başvurunun Yeri ve Zamanı;
Yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne her ayın 1-15’i arasında bizzat başvururlar. Bakanlık İl Müdürlüklerinden uygunluğu kabul edilerek gelen başvurular için kaynak planlanmasının tamamlandığı Genel Müdürlükçe ilan edildikten sonra başvuru kabul edilmez. Bu durum Genel Müdürlükçe İl Müdürlüklerine yazı ile bildirilir.

7.Hibe programı için kimler başvuru yapabilir?
Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.
a) Gerçek kişiler
Başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan bireyler.
b) Tüzel kişiler
Gerçek kişilerin bir araya gelerek başvuru tarihinden önce oluşturdukları, aşağıda belirtilen tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler; 1) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
2) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri

8. Hibe programından yararlanmak için başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar;

a) Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.
b) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
Örneğin, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine, başvuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde sunmamış olmaları durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmez.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir.
d) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
e) İşletme kaba yem ihtiyacını, kendi arazisi/ kiraladığı arazi veya sözleşmeli üretim vasıtasıyla karşılamak zorundadır. Kaba yem ihtiyacı belirlenirken desteklemeden yararlandırılan hayvan sayısı dikkate alınacak olup, bir büyükbaş hayvan birimi için 2,5 dekar sulu arazi veya bu miktara eşdeğer kaba yem üretimi yapılabilecek kıraç arazi (bu arazi miktarı bölgelere ve ekilecek ürün çeşidine göre değişmekle birlikte en az 5 da olarak alınacaktır) istenecektir.
f) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
g) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

9. Desteklemeden yararlanamayacak olanlar;

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
b) Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,
c) 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,
d) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili
işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
e) Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler,
f) Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçlusu olanlar,
g) Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

——————————————————————————————
(*) Kaynak: T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(**) 2014  DAP-GAP Programının Uygulama Klavuzunu İncelemek İçin Tıklayınız…

 

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!