Konular

2014 Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir-Niğde-Nevşehir Mali Destek Programı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek programında açıklanan “Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı” Amaç Kobilere yönelik Alt Bölgelerde gelişimi öngörülen sektörlerin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yoluyla yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması hedeflenmektedir.

PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı

Başvuru İlleri

Aksaray,Kırıkkale,Kırşehir,Niğde,Nevşehir

Program Türü

Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı

Başvuru Süreci

-İlan Tarihi: 06/01/2014 (Başvurular ilan tarihinden 10 gün sonra başlayacaktır.)

-İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:21 Mart 2014 Saat: 17:00

-Matbu Proje Dosyası Son Teslim Tarihi : 28 Mart 2014 Saat: 17:00

Programın Amacı

Alt Bölgelerde gelişimi öngörülen sektörlerin yaygınlaştırılması
ve güçlendirilmesi yoluyla yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin
artırılması.

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ tanımına uyan işletmeler

Program Önceliği

1. Ar-Ge ve/veya inovasyona dayalı yatırımlar ile üretim/
hizmet kalitesinin artırılması
2. Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ile temiz üretime
geçiş ve üretimde verimliliğin artırılması
3. İşletmelerin pazarlama, markalaşma, insan kaynakları,
kalite sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

tçe

10.000.000,00 TL

Destek Miktarı

Asgari:75.000,00 TL  Azami: 350.000,00 TL

Destek Oranı

Asgari: % 20 (yüzde yirmi) Azami: % 50 (yüzde elli)

1- Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçemez.
2- Uygun dolaylı maliyetler projenin toplam uygun maliyetlerinin %1’ini (yüzde bir) geçemez.

re

Asgari: 6 Ay ,Azami: 9 Ay

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Ar-Ge7 ve/veya inovasyona8 dayalı yatırımlar ile üretim/
hizmet kalitesinin artırılması.
Örnek Konular:
• Yenilikçi üretim tekniklerinin ve süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler,
• Yeni ürün veya yeni teknoloji geliştirme amaçlı Ar-Ge çalışmalarına yönelik projeler,
• İthal edilen ara mamullerin / sistemlerin yerlileştirilmesine yönelik projeler,
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri alınmasına veya önceden tescillenmiş
ürünlerin üretilmesine / ticarileştirilmesine yönelik projeler,
• İşletmelerde üretim/hizmet maliyetini düşürücü veya standardını/kalitesini artırmaya yönelik
projeler,
• İşletmelerde modern üretim hatlarının kurulması ile üretimde katma değer ve istihdam verimliliğinin
arttırılmasına yönelik projeler.
Öncelik 2: Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ile temiz üretime
geçiş ve üretimde verimliliğin artırılması.
Örnek Konular:
• İşletmelerin üretim/hizmet verimliliğini artırmaya yönelik maliyet düşürücü, enerji kayıplarını
azaltıcı, daha az hammadde kullanımı sağlayıcı projeler,
• Yeniden kullanım ve geri dönüşüme yönelik projeler,
• Üretim sonucu çıkan atık miktarını azaltmaya, atıkların bertaraf edilmesine veya başka bir proseste/
üretim bandında değerlendirilmesine yönelik projeler,
• Üretim/hizmet süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler,
• Üretim süreç ve teknoloji değişiklikleri ile temiz ve çevresel etkileri azaltılmış üretim yöntemlerine
geçiş sağlamaya yönelik projeler,
• Üretim süreçlerinde kimyasalların kullanımının azaltılması veya çevreye daha az zararlı hale
getirilmesine yönelik projeler,
• Enerji maliyetini düşürmeye yönelik üretim sistemlerinde veya hizmet süreçlerinde yenilenmeyi
içeren projeler veya yenilenebilir enerjinin işletmelerde kullanımına yönelik projeler.
Öncelik 3: İşletmelerin pazarlama, markalaşma, insan kaynakları,
kalite sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi.
Örnek Konular:
• Satış, pazarlama ve dış ticarete yönelik insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeler,
• E-ticaret ve dijital pazarlama uygulamalarına yönelik projeler,
• İşletmelerin ulusal/uluslararası sertifikasyonlar (ISO, CE, HACCP, OHSAS, Ecolabelling vb.)
için gerekli belgelendirme çalışmalarına yönelik projeleri,
• Marka bilinci oluşturma, marka değeri ve markaya olan güvenin artırılmasına yönelik projeler,
• İşletmelerde işçi güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yönelik projeler.
• Küresel pazar ve dış ticarete ilişkin çalışmalar içeren işletmelerin, ihracat kapasiteleri arttırılarak
yeni pazarlara açılmasını ve pazarlarda tutunmasını amaçlayan projeler,
• Bölgeye özgü geleneksel ürünlerin, piyasa koşullarına göre çeşitlendirilerek yeniden piyasaya
sunulmasını amaçlayan projeler.
Projeler bu konularla sınırlı değildir ve konular programın amacına uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir.
Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve kesinlikle aşağıdaki konuları
içermemelidir:
• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
• Birincil tarım faaliyetleri,
• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde
tütün üretimi,
• %15’ten (yüzde on beş) fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları,
• Gayrimenkul yatırımları,
• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
• Eğitim veya kurslar için burslar,
• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe -maddi veya ayni- veya kredi
sağlamak için),
• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),
• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan
projeler,
• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan
finanse edilen projeler.

0
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!