Konular Mayıs, 2012

  KIRSAL KALKINMA PROGRAMI BEȘİNCİ BAȘVURU ÇAĞRISI (IPARD) BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
  Bu Çağrının Süresi Uzatılmıştır. Uzatma başvuru 04.06.2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren,son teslim tarihi 11.06.2012, saat 21.00’dir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 01.03.2012 tarihinde Beşinci Başvu....
DEVAMI →
  YURTDIŞINDAN KULLANILMIŞ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI (YATIRIM TEŞVİK)
  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 11) MADDE 1 – 12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. “(d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,” MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçünc....
DEVAMI →
  Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında
  KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alt yatırımcı: Ana yatırımcıya tahsis edilen taşınmazlardan en az birini devralan tüzel kişileri,....
DEVAMI →
  2012 YILI TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
  2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, 2012 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları ka....
DEVAMI →
  TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI
  TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN  PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2) MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/03/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır. MADDE 2 ‒ (....
DEVAMI →
  ANKARA 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK YARDIMLARI
  SON BAŞVURU TARİHİ Proğram Bütçesinin elverdiği Sürece başvurular yapılabilir. PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TR51/12/DFD PROGRAMIN AMACI TR51 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasa’ya, kanunlara, genel hukuk kurallarınauygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik ar....
DEVAMI →
  2012 İSTANBUL DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ
  SON BAŞVURU TARİHİ 30/11/2012 saat 17:00 PROGRAMIN ADI 2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAM REFERANS NO İSTKA/2012/DFD PROGRAMIN AMACI Bu programın amacı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştir....
DEVAMI →
  2012 DÜȘÜK FAİZLİ KREDİLERİN UYGULAMA TEBLİĞİ YAYINLANDI
  T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/26) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2012/2781 sayılı....
DEVAMI →
  2012 YILI AB HİBE PROGRAMLARI
  2012 Yılında Duyurusu Yapılması Planlanan AB Hibe Programları 2012 yılları içerisinde Avrupa Birliği Hibe Programları aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje destekleri devam edecektir. 2012 yılı içerisinde duyurulması planlanan Hibe Programları listesi aşağıda sunulmaktadır IPA Önceliği Proje İlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi Tahmini Duyuru Zamanı IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2009) Demokrasi, İnsan Hakları ve Vatanda....
DEVAMI →
  2012 YILI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KREDİLERİ
  TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR (*) Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar MADDE 1- (1) Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka), Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya 3/1/2011 tarihli ve 2011/1239 sayılı Bakanla....
DEVAMI →
10 Sayfa 1 12345...»
Denge Müşavirliğe Mesaj YazYukarıdaki alanları doldurunız !!! Gönder

Mesajınız Başarılı Olarak Gönderildi!